آیا قندوز از تروریستان طالب تصفیه می شود؟

۹ قوس (آذر) ۱۳۹۴

سفر مجدد رئیس جمهور غنی روز پنجم قوس 1394 به مرکز ولایت قندوز و تعین برخی مسئولین حکومتی در این ولایت نشان از نقش و اهمیت قندوز در جنگ با تروریستان و توجه رئیس جمهور به این اهمیت و این جایگاه دارد. اما پرسش اصلی قابل پاسخ و بحث در اقدامات و اجراآت رئیس جمهور بر سر قندوز، به بازگشت ثبات و حاکمیت قانون به قندوز و تصفیۀ این ولایت از وجود تروریستان طالب است. آیا ولایت قندوز از وجود تروریستان طالب که هنوز  تهدید آنها بر این ولایت و مرکز آن سایه افگنده است، تصفیه خواهد شد؟

رئیس جمهور غنی در حالی رئیس امنیت ملی قندوز را از وظیفه سبکدوش کرد که در سفر اول خود از او تقدیر به عمل آورد و به گردنش مدال آویخت. رئیس جمهور در حالی وزیر فعلی ترانسپورت را برای سه هفته به عنوان والی قندوز گماشت که از زمان سقوط قندوز(6 میزان 1394) تا حالا با افراد زیادی مصاحبه انجام داد و از آنان گزارش کار و نقشۀ راه به عنوان والی آیندۀ قندوز خواست. اما هیچ یکی از آن به اصطلاح انگریزی"انترویو" شدگان که در حدود دو ماه را در بر گرفت، به کرسی ولایت نرسیدند. تقدیر و تنبیه و یا مکافات و مجازات رئیس امنیت ملی قندوز در یک پست حکومتی نشان از ضعف اطلاعاتی و تحلیلی دارد و عدم گزینش و توظیف والی قندوز در این زمان طولانی، پهلوی دیگر این ضعف را می نمایاند. عدم توظیف و تقرر والی قندوز دو ماه پس از سقوط این شهر به عنوان فرد اول دولت در ولایت قندوز  و نمایندۀ رئیس جمهور در اِعمال حاکمیت دولتی، زمان را به عنوان عنصر مهم و نقش آفرین در جنگ و امور نظامی در اختیار طالبان قرار داد. افزون بر آنکه این ضعف، اعتماد و بی باوری  مردم را به نحوۀ مدیریت و رهبری حکومت در اقدام سریع و به موقع در جهت اعادۀ ثبات و ادارۀ سالم قندوز با تعین و تقرر والی عمیق تر ساخت.

جنگجویان و تروریستان طالب با بسیاری از امکانات نظامی و غیر نظامی که از تصرف شهر قندوز بدست آورده بودند هنوز در ولسوالی های ولایت قندوز و حومه های شهر قندوز به سر می برند. آنها در این دو ماه فرصت کافی برای سازماندهی نیروهای خود داشتند. عوامل مختلفی که زمینه های سقوط قندوز را برای طالبان فراهم کرده بود، همچنان باقی است.

آیا دومین سفر رئیس جمهور به قندوز و توظیف والی سه هفته یی، ثبات و اعتماد را به این ولایت بر می گرداند و موجب تصفیۀ قندوز از تروریستان طالب می شود؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند