در رثای دوست

۲۹ عقرب (آبان) ۱۳۹۴

هردم از انجمن چرخ جفای دگراست

هر یک از انجم او داغ بلای دگر است

با درد و الم فراوان آگاهی یافتم که مقیم خان قاهر  دوست دیرینه و همدیار  خردمندم  داعی اجل را لبیک گفته ورخ در نقاب خاک کشیده است.مرگ نابه هنگام  این آموزگار  ورزیده وروشنگر ضایعه جبران ناپذیری برای جامعه فرهنگی ، علمی ،رهروان راه اندیشه حق و عدالت ،معارف کشور به ویژه معارف بدخشان می باشد.

مقیم خان قاهر اخلاق نیک ، تواضع ،بردباری ،شرافت ،عزت ، ضدیت در برابر بی عدالتی  وهمه ویژه گی های نیک انسانی را در دبستان خانواده و محیط خود کسب کرده بود.اواز خدمت گزاران   دسته نخست معارف کشور وبدخشان محسوب میشود.

دریغا! آن مرد نیکوسیرت وآزادمنش  که هنوز هم باید اندوخته های علمی وفرهنگی گرانبهای خودرا در سن پختگی به نسل جوان کشور انتقال میداد،چراغ عمرش به خاموشی گرایید ونهال عمر اوکه درچمن  روزگار ازآن پربارتر وسرسبزتر شاخی نبود، توسط تندباد دهر به خاک افتاد.این مرد خرد مند ورها را من از آوان کودکی وعنفوان جوانی می شناختم ،که انسان بی آلایش، صایب نظر و صاحب اندیشه والای انسانی بود.

درگذشت این مرد عیار ومبارز نستوه اندیشه ملی  من وهمدیارانم را  به قدر افزون  متاثر ومتالم ساخت.نبود این دوست گرامی ام را به خانواده نجیب ، وابستگان ، دوستان وتما م هواخواهانش تسلیت گفته، برای بازمانده گان  واقاربش صحت کامل وصبر جمیل از دربار ایزید یکتا تمنا دارم.

روانش شاد ویادش گرامی وجاودان باد.

رحمت الله روند.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رحمت الله روند