هویت تروریزم چیست؟

۱۸ میزان (مهر) ۱۳۹۴

طالبان یک گروه تروریستی تکفیر گرا، ظالم، وحشی، ضد مدنیت و مخالف تمام حقوق های مدنی و اجتماعی انسان هستند. گروه های تروریستی و از جمله طالبان، قبل از آنکه معٌرف هویت قومی باشند و از منافع قومی و ملی نمایندگی کنند، تروریست و جنایتکار هستند. اگر بیشترین نیروهای تروریستی گروه طالبان افغانستان از لحاظ قومی، پشتون باشند، اما به عنوان یک گروه تروریست به هیچگونه منافع و مصالح پشتون ها، نه در افغانستان و نه در پاکستان، ارزش و اهمیتی قایل نیستند.

 اولین قربانی طالبان در افغانستان، پشتون ها و جامعۀ پشتون شمرده می شوند.  تروریستان طالب در ولایات جنوب پشتون نشین، در تمام سالهای جنگ و جنایت خود، زنان تحصیل یافته و باسواد پشتون را ترور کردند. مکتب ها را در این مناطق بروی دختران، زنان و حتی پسران پشتون بستند. تروریستان طالب، کوشیدند تا فرهنگ سربریدن و ذبح گوسفندوار آدم ها را بنام جهاد، در واقع به عنوان فرهنگ توحش و عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی میان پشتونها در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان ترویج کنند و حتی سربریدن انسان را با شمشیری که بدست پسر کوچک و نابالغ پشتون گذاشتند، در معرض دید عمومی قرار دادند.

بنا بر این، گروه طالبان قبل از آنکه از قوم پشتون و جامعۀ پشتون نمایندگی کنند و مدافع منافع و مصلحت های آنها باشند، یک گروه جنایتکار تروریستی و متعلق به تروریسم منطقه و جهان و مدافع اهداف و منافع سازمان های استخباراتی به خصوص سازمان استخبارات نظامی پاکستان(ISI) هستند. از همین جهت است که طالبان تنها به گروه خاص قومی، نه در افغانستان و نه در منطقه و جهان تعلق ندارند. در میان گروه تروریستی طالبان افغانستان،  تروریستانِ متعلق به اقوام دیگر چون تاجک ها، ازبک ها و هزاره ها نیز وجود دارند که در تفکر تروریستی و جنایات تروریستی همسو و مانند هم هستند. مگر تروریستان طالب از میان تاجک های بدخشان کشور که گردن سربازان افغانستان را قطع و ذبح می کنند و تروریستان طالبی که در میان ازبک های بورکه و فاریاب و هزاره های تاله و برفک، جنایت مشابه را مرتکب می شوند با آن تروریستان طالبِ متعلق به جامعه و قوم پشتون و یا تروریستان منطقه ای و بین المللی، از پاکستان تا قفقاز و شمال افریقا، در اندیشه و عمل تروریستی و جنایت چه تفاوتی دارند؟

جنگ با تروریستان و تفکر تروریستی در افغانستان، جنگ با تروریزم و جنگ در برابر جنایت و و حشت تروریستان است که به منافع هیچ قوم و مردمی تعهد و پابندی ندارند و از هیچ قوم و جامعۀ قومی و سیاسی نمایندگی نمی کنند.

 جنایات طالبان طی این روزها در شهر قندوز این واقعیت را بیشتر از همه آشکار ساخت. طالبان در شهر قندوز با انجام انواع جنایت: از کشتار تا غارتگری و چپاول و تجاوز به زنان، حتی تجاوز به زنان در شفاخانه و زندان نشان دادند که یک گروه بی فرهنگ، وحشی و جنایتکارِ فاقد ارزش های قومی، دینی و انسانی هستند. بنا بر این واقعیت است که جنگ نیروهای دولت افغانستان در برابر طالبان، امروز در قندوز و هر جای دیگر، جنگ در برابر یک گروه تروریستی جنایتکار تلقی می شود و مورد حمایت تمام اقوام و مردم وطندوست و آزادۀ کشور قرار دارد. تروریستان طالب با جنایات غیر انسانی خود در شهر  در قندوز، سند شکست قطعی و مرگ خود را با دستان خون آلود و جنایتبار خویش امضاء کردند و قدم به قدم طعم تلخ این مرگ محتوم و قطعی را می چشند.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند