هویت تروریزم چیست؟

۱۸ میزان (مهر) ۱۳۹۴

طالبان یک گروه تروریستی تکفیر گرا، ظالم، وحشی، ضد مدنیت و مخالف تمام حقوق های مدنی و اجتماعی انسان هستند. گروه های تروریستی و از جمله طالبان، قبل از آنکه معٌرف هویت قومی باشند و از منافع قومی و ملی نمایندگی کنند، تروریست و جنایتکار هستند. اگر بیشترین نیروهای تروریستی گروه طالبان افغانستان از لحاظ قومی، پشتون باشند، اما به عنوان یک گروه تروریست به هیچگونه منافع و مصالح پشتون ها، نه در افغانستان و نه در پاکستان، ارزش و اهمیتی قایل نیستند.

 اولین قربانی طالبان در افغانستان، پشتون ها و جامعۀ پشتون شمرده می شوند.  تروریستان طالب در ولایات جنوب پشتون نشین، در تمام سالهای جنگ و جنایت خود، زنان تحصیل یافته و باسواد پشتون را ترور کردند. مکتب ها را در این مناطق بروی دختران، زنان و حتی پسران پشتون بستند. تروریستان طالب، کوشیدند تا فرهنگ سربریدن و ذبح گوسفندوار آدم ها را بنام جهاد، در واقع به عنوان فرهنگ توحش و عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی میان پشتونها در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان ترویج کنند و حتی سربریدن انسان را با شمشیری که بدست پسر کوچک و نابالغ پشتون گذاشتند، در معرض دید عمومی قرار دادند.

بنا بر این، گروه طالبان قبل از آنکه از قوم پشتون و جامعۀ پشتون نمایندگی کنند و مدافع منافع و مصلحت های آنها باشند، یک گروه جنایتکار تروریستی و متعلق به تروریسم منطقه و جهان و مدافع اهداف و منافع سازمان های استخباراتی به خصوص سازمان استخبارات نظامی پاکستان(ISI) هستند. از همین جهت است که طالبان تنها به گروه خاص قومی، نه در افغانستان و نه در منطقه و جهان تعلق ندارند. در میان گروه تروریستی طالبان افغانستان،  تروریستانِ متعلق به اقوام دیگر چون تاجک ها، ازبک ها و هزاره ها نیز وجود دارند که در تفکر تروریستی و جنایات تروریستی همسو و مانند هم هستند. مگر تروریستان طالب از میان تاجک های بدخشان کشور که گردن سربازان افغانستان را قطع و ذبح می کنند و تروریستان طالبی که در میان ازبک های بورکه و فاریاب و هزاره های تاله و برفک، جنایت مشابه را مرتکب می شوند با آن تروریستان طالبِ متعلق به جامعه و قوم پشتون و یا تروریستان منطقه ای و بین المللی، از پاکستان تا قفقاز و شمال افریقا، در اندیشه و عمل تروریستی و جنایت چه تفاوتی دارند؟

جنگ با تروریستان و تفکر تروریستی در افغانستان، جنگ با تروریزم و جنگ در برابر جنایت و و حشت تروریستان است که به منافع هیچ قوم و مردمی تعهد و پابندی ندارند و از هیچ قوم و جامعۀ قومی و سیاسی نمایندگی نمی کنند.

 جنایات طالبان طی این روزها در شهر قندوز این واقعیت را بیشتر از همه آشکار ساخت. طالبان در شهر قندوز با انجام انواع جنایت: از کشتار تا غارتگری و چپاول و تجاوز به زنان، حتی تجاوز به زنان در شفاخانه و زندان نشان دادند که یک گروه بی فرهنگ، وحشی و جنایتکارِ فاقد ارزش های قومی، دینی و انسانی هستند. بنا بر این واقعیت است که جنگ نیروهای دولت افغانستان در برابر طالبان، امروز در قندوز و هر جای دیگر، جنگ در برابر یک گروه تروریستی جنایتکار تلقی می شود و مورد حمایت تمام اقوام و مردم وطندوست و آزادۀ کشور قرار دارد. تروریستان طالب با جنایات غیر انسانی خود در شهر  در قندوز، سند شکست قطعی و مرگ خود را با دستان خون آلود و جنایتبار خویش امضاء کردند و قدم به قدم طعم تلخ این مرگ محتوم و قطعی را می چشند.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   محمد اکرام اندیشمند