هزارمین شمارۀ امید از چاپ برآمد

۲۱ سرطان (تیر) ۱۳۹۴

یادداشت خراسان زمین: چاپ هزارمین شمارۀ هفته نامۀ "امید" را به بزرگوار گرامی جناب محمد قوی کوشان، و دیگر دست اندرکاران جریدۀ "امید" صمیمانه خجسته باد میگوییم. زحماتی را که شمایان برای بیان حقیقیت در این بیست و اندی سال متحمل شده اید بر هیچ فرزند راستین خاک خراسان پوشیده نیست. درپناه پروردگار باشید.


------------------------------------------------------------------------

فرستنده: محمد قوی کوشان
مدیر هفته نامۀ امید

 

برای خوانش این هفته نامه به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   هفته نامۀ امید