ای ملت «غیور!!!» نوروز تان «فرخنده» باد!

۱ حمل (فروردین) ۱۳۹۴

در توصیف این جنایت حرفی برای گفتن نیافتیم!

خداوند در سورۀ عصر میگوید: والعصرِ ان الانسان لفی خسرٍ، الاالذین آمنو و عملوالصلحت.

سوگند به زمان که انسان زیانمند است، به جز آنانی که ایمان میاورند و عمل صالح انجام میدهند.

گویا برای این جانوران این "عمل صالحی" است که پروردگار در سورۀ بالا به آن تاکید نموده است!

مکتب ملا و رمز این کتاب *** کور مادرزاد و نور آفتاببه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

آریایی23.03.2015 - 10:04

  من به عمد کوشیدم تا از نشانی نام مستعارم با شما حرف بزنم. در این روزها خانواده های زیادی در کابل و یا هم در کل کشور بخاطر "فرخنده" گلیم غم را انداخته اند، گلوی همه را بغض گرفته و از هیچ کس هیچ کاری ساخته نیست، فرخنده مظلومانه از کانون گرم خانواده اش توسط افغانهای وحشی جدا شد و نوروز همه را به غم مبدل ساخت. امروز دیگر به حق باید از نام "افغان" و "افغانیت" شرمید. ننگ بر این قوم افغان و ننگ بر این "مردی" و ننگ بر این مسلمانی. من هم مانند شما دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارم و هم نمیتوانم حرف دیگری داشته باشم.

لطیف طبیبی21.03.2015 - 15:07

 فرهنگیان محترم خراسان زمین سلام بشما! راستی بهترین هدیه فرخنده ای نوروزی را به خوانندگان گرامی تقدیم نموده اید. تشکر از شما و اندیشه انتقادی شما که در سوگ فرخننده، بانوی که با مظلومیت تمام نقاب بر خاک کشید.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   خراسان زمین