زراندوزی با استفاده از کرزی

٢٣ ثور (اردیبهشت) ١٣٨٧

 

برای خوانش این نبشته به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   آرتور کینت