شهرهای شاهنامه در نقشۀ امروز جهان

۱۹ عقرب (آبان) ۱۳۹٣

فردوسی در جایی از شاهنامه، شهرها و نواحی ایران را معرفی کرده است. در نامۀ «پیران» به «گودرز» می خوانیم که سردار تورانی از شهرهای ذیل به عنون شهرهای عمدۀ ایران یاد می کند و متعهد می شود که در قبال صلح با ایرانیان، این شهرها و نواحی را از سپاه تورانی تخلیه کند:

هر آن شهر کز مرز ایران نهی/ بگو تا کنم آن ز ترکان تهی
از ایران به کوه اندر آید نخست/ در غرچگان از بر بوم بُست
دگر طالقان شهر تا فاریاب/ همیدون در بلخ تا اندرآب
دگر پنجهیر و در بامیان/ سر مرز ایران و جای کیان
دگر گوزگانان فرخنده جای/ نهادست نامش جهان کدخدای
دگر مولیان تا در بدخشان/ همین است از این پادشاهی نشان
فروتر دگر دشت آموی و زم/ که با شهر ختلان برآید برم
چو شگنان و ترمذ و ویسه گرد/ بخارا و شهری که هستش به گرد
همیدون برو تا در سغد نیز/ نجوید کسی پادشاهی به چیز
وزان سو که شد رستم گردسوز/ سپارم به او کشور نیمروز
ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه/ سوی باختر برگشایم راه
بپردازم این در هندوان/ نداریم تاریک از این پس روان
ز کشمیر و ز کابل و قندهار / شما را بود آنهمه زین شمار
و زان سو که لهراسب است جنگجوی/ الانان و غَر در سپارم بدوی


اگر کسی آشنایی اندکی با نقشه افغانستان داشته باشد متوجه می شود که شهرها و مناطقی که در این شعر به عنوان شهرها و نواحی ایران ذکر شده مانند غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فاریاب، مرو، کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، پنجهیر، اندرآب، بدخشان و ... همگی در قلمرو افغانستان امروز قرار دارند.

حقیقت این است که بیش از نود درصد شهرهایی که در شاهنامه از آنها نام برده شده، در بخش شرقی فلات ایران و افغانستان امروزی واقع شده اند.

اگر چه به علت فضای داستان های شاهنامه که مربوط به ایران باستان و ایران داستانی است این طبیعی نیز می نماید. باقی سرگذشت فلات ایران از افسانه و اسطوره وارد تاریخ می شود و درین تاریخ است که حکایت شهرها و حکومت ها در سرتاسر فلات بزرگ ایران به تفصیل ذکر می شود. از طرفی شاهنامه در مدح محمود زاولستانی که پایتختش در غزنین بوده سروده شده است و طبیعی است که ذکر پهلوان هایی که پشتوانه او به حساب می ایند بیاید و نام شهر هایی بیشتر ذکر شود که در نقشه آنروز تحت سلطنت محمود غزنوی بوده اند.

اما برخورد مردم دو طرف همیشه به این انصاف نبوده است.

محمد صالح راسخ ایلدرم، یکی از استادان دانشگاه بلخ که اسامی شهرها، نواحی، کوه ها و رودهایی را که در شاهنامه آمده، فهرست کرده بود و کتابی با نام ایران شاهنامه تدوین کرده بود خیلی زود تحت فشار حکومت محلی وقت مجبور شد سخنش را پس بگیرد و توبه کند؛ چرا که طی تحقیق او، نام اصلی سرزمین افغانستان بنا به روایت شاهنامه ایران بوده است.

احمدعلی کهزاد، مورخ و باستان‌شناس نامور افغان، نیز ایران را نام افغانستان می‌داند و می‌نویسد: "افغانستان، به‌عنوان نام این کشور از ۱۵۰ سال تجاوز نمی‌کند. افغانستان یک نام تازه و بسیار جدید است و فردوسی شاعر بزرگ و حماسه‌سرا از عدم استعمال آن معذور است. اما کسی که شاهنامه را سر تا پا یک بار مرور کرده و پیرامون نام‌های جغرافیایی آن دقت کند، به خوبی متوجه می‌شود که ایران فردوسی کجا است. در میان اسامی جغرافیایی یاد شده در شاهنامه، ۹۰ درصد آنها نام‌های مناطق مختلف افغانستان امروز است."

محمود افشار یزدی، درباره تعبیر فردوسی از اصطلاح ایران، به همین نکته اشاره می‌کند. او می‌نویسد: " فردوسی هم . . ایران داستانی که با توران داستانی جنگ داشته، میدان جنگ را همان خراسان بزرگ که شامل افغانستان کنونی و سیستان و مازندران بوده می‌شمرده است. او از هخامنشیان که از پارس برخاسته بودند، سخن نمی راند الا آنکه از دارای کیانی که مغلوب اسکندر شد و همان داریوش سوم هخامنشی باشد، یاد می‌کند.

در عصر دارا و اسکندر است که در شاهنامه «تاریخ داستانی» یا «داستان تاریخی» (خراسان بزرگ) با «تاریخ باستانی» (سرزمین پارس) به هم پیوند می‌شود. از زمان ساسانیان است که ایران و ایران‌شهر را که جامع خراسان بزرگ و پارس باشد، ذکر می‌کند» و بعد این نکته را خاطر نشان می کند که "به طور کلی در بعضی اوقات که فلات ایران، از لحاظ سیاسی به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می‌شد، نام ایران نصیب قسمت شرقی می‌گردید و نام پارس مخصوص ایران کنونی می‌بود. همچنان که یونانی‌ها و اروپاییان دیگر هم با تلقظ‌های خود ایران را «پارس و پرس و...» می‌خواندند و می‌خوانند."

اما آنچه روشن است این است که فلات ایران ، بسیار از آنچه امروز است، بزرگتر بوده است وذکر هر جایی از این فلات شرح حال و روایت رویاهای همه مردم این فلات پهناورست که در طی قرن ها پراکنده و گسیخته شده اند اما رویاها و حافظه مشترکشان را ازیاد نبرده اند.

شهرهای شاهنامه

مهم ترین همه این شهرها بلخ است. شهر مادر یا پایتخت باستانی ایران قدیم شهری که جمشید در آن تاج می گذارد و زرتشت در آن مبعوث شده است و بالاخره در روزگار خود غزنویان، حسنک وزیر نماد معصومیت روشنفکری تاریخی بیهقی در آن به قتل می رسد. شاهنامه آنرا قبله‌گاه ایرانیان گزارش کرده است:

به بلخ گزین شد برآن نوبهار/ که یزدان پرستان برآن روزگار/ مر آن خانه داشتندی چنان/ که مر مکه را تازیان این زمان

نام بلخ بیشتر از هر نام دیگری در شاهنامه ذکر شده است. در داستان زرتشت، در داستان گشتاسپ و در داستان اسفندیار وخلاصه یکی از محور های اساسی داستان است.

یکی باره زیشان فرستم به بلخ/ به ایرانیان بر کنم روز تلخ/ دگر باره بر سوی کابلستان/ به کابل کشم خاک زابلستان

پس از بلخ دومین نقطه ثقل داستانی شاهنامه البرز کوه است. خانه سیمرغ و محل پرورش زال . این که این کوه چه ربطی با رشته کوه های البرز در شمال ایران دارد برای من روشن نیست اما بدون شک به آن رشته کوه و دماوند نامدارش در داستان شاهنامه مربوط نیست و به جز دکتر معین و بعضی از متاخرین، دیگر تقریبا همه بر این قول متفقند.

آقای کهزاد معتقد است که مقصود از آن«کوهی است در حوالی حنوب بلخ» که البته این کوه هنوز هم با عین نام در حدود پنجاه کیلومتری جنوب بلخ موجود است، اما استاد مینوی می گوید "مراد از آن کوه های شمال هندوستان است نه کوه های شمال ایران فعلی" در آثار کلاسیک در طبقات ناصری نوشته قاضی سراج جوزجانی آمده است که "در غور پنج پاره کوه است. یکی از آن زال مرغ مندیش است و گویند که سیمرغ زال زر راکه پدر رستم بوده در آن کوه پرورده است" اما از آنجا که رودابه دختر مهراب شاه کابلی ارگش به این کوه نزدیک بوده واین نزدیکی سبب عشق وی و زال شده به احتمال بایستی کوهی در همان حوالی باشد و این به گفته استاد مینوی نزدیک تر است.

اما اگر کابل را کابلستان به فرض نقشه "الفنستن" در نظر بگیریم، آن گاه شامل حدود بامیان نیز می شود که در نزدیکی البرز کوه بلخ است، آن گاه گفته مرحوم کهزاد دقیقتر می نماید.

این ادعا را اشاره فردوسی به اینکه مهراب شاه از تخمه ضحاک تازی بوده است و شهر ضحاک در بامیان واقع است. برخی دیگر از محققین دال بر اثبات فرضیه مرحوم کهزاد دانسته اند.

شهیدی مازندرانی در جغرافیای شاهنامه شرح بیشتر داده است که "کوه شمالی رَی و دماوند را البرز نمی‌گفته‌اند . . . به طور کلی روشن نیست که نام‌گذاری البرز بر کوه‌های رَی و دماوند از چه تاریخی آغاز شده است و اینگونه می‌نماید که نام البرز برای کوه‌های شمالی ری و دماوند بیش از دو یا سه سده نمی‌گذرد." (حسین شهیدی مازندرانی، راهنمای نقشة جغرافیایی شاهنامه، ص ۵، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ خورشیدی.)

سومین محل محوری شاهنامه، زابل است. زابل به این جهت که شهر رستم و محل پادشاهی اوست در شاهنامه بسیار آمده است.

نه قیصر بخواهم نه فغفور چین/ نه از تاحداران ایران زمین/ شه نیمروز است و فرزند سام/ که دستانش خوانند شاهان به نام

از طرفی زابل مرکز سلطنت غزنوی هم هست و طبیعی است که از آن فراوان یاد شود. این زابل هم البته منطقه بزرگی بوده است.

سجستان یا سیستان نام های دیگری بر آن بوده اند. حدود زابل هم به قول علی اکبر دهخدا از این قرار بوده است. "مملکتی است عریض، محدود است از سمت شرق به ولایت کابلستان و از غرب به سیستان و از جنوب به دیار سند و از شمال به جبال هزاره و خراسان، طولش بیست مرحله و عرضش پانزده، بیابانش بیش از کوهستان است. مشتمل بر چمن های خوش و مراتع خصیب مسکن افغان و هزاره و قلیلی ترک و تاجیک و از بلاد زابلستان قندهار و بست و غزنی و زمین داور و میمند و شبرغان و فیروزکوه و فراه از شهرهای آنجا و اغلب از اقلیم سوم و قلیلی از جبال هزاره داخل چهارم است . در زمان کیانیان آن ولایت با سیستان و سند، در زیر حکم گرشاسب و زال و رستم بوده بدین سبب رستم را زابلی می گفتند."

یکی دیگر از شهر های بحث برانگیز و کلیدی شاهنامه غرجستان است. امروز در افغانستان ولایتی با نام غور موجود است، اما این غور با حدود و ثغور غرجستان هم یگانگی دارد و هم تفاوت.

در برهان قاطع آمده است: غرچه . . . ولایت غرچستان و مردم آنجا را نیز گویند. ابن حوقل بغدادی (وفات ۳۵۵ هـ ق ) در صورة الارض می گوید : غرج الشار در گذشته ناحیه از کشور بزرگی موسوم به مملکت "غرحه" بود.

به عقیده بعضی از لغویون، غرج و یا غرش خود به معنی جمع است، یعنی کوه ها، چنانکه "غرج الشار" به مفهوم جبال الملک یا کوه های پادشاه. ولی غرچگان به معنای کوهیان واهی غرچستان هردو آمده است. فردوسی گوید: از ایران به کوه اندر آیم نخست/ در غرچگان تا در بوم بست

ذکر غرچستان در بسیاری ار آثار تاریخی و جغرافیایی موجود است. از جمله المسالک و الممالک، احسن التقاسیم، تقویم البلدان، معجم البلدان، زین الاخبار، حدود العالم ف صورة الارض، تاریخ بیهقی، طبقات ناصری، بارهان قاطع، جامع التواریخ، جهان گشای، البلدان ابن فقیه همدانی ، آثار البلاد و اخبار العباد ، احسن التواریخ.

ظاهرا در ایران قدیم یا فلات ایران، همه این ولایات ایران خوانده نمی شده است. تصویری که فردوسی در این باره می سازد، کمی مبهم است. گاهی همه این ولایات را از بغداد تا سغد به نام ایران می خواند و گاهی هر کدام را کشوری جداگانه. از این جمع کابلستان و زابلستان و ایران که همواره کشورهایی متفاوتند. به همین علت هم هست که رودابه شاهان ایران و چین و سیستان را تفاوت می گذارد.

گاهی حتی فردوسی مرز های کوچک را هم در می نوردد و ساحت رزم هایش را به وسعت جهان بزرگ می نماید.

در داستان رستم و اسفندیارکه نقطه اوج داستان شاهنامه است، دو پهلوان هم سرزمین و نیک پی که هیچ یک به کشتن دیگری و جنگ دیگری راضی نیستند، هر دو از دو پاره فلات ایرانند اما هر دو نسبت های جهانی دارند.

در رجز خوانی هایی که هر دو قبل از جنگ می کنند، هر دو پس از ذکر فتوحات خویش و نسب پدری خویش که به همراهی می رسد، به نسب مادری خویش ارجاع می دهند. مادر رستم دختر و فخر پادشاه سند است و مادر اسفندیار دختر و گوهر قیصر روم. بدین گونه نبرد این دو پهلوان شکلی جهانی می گیرد؛تقابل دو نژاد از جانب مادری.

بخش اول شاهنامه تقریبا به تمامی در شهر های افغانستان امروزی می گذرد.

البرز کوه و سیمرغ، سام از غور در بلخ، زال زر متولد در بلخ، وفات در چھل ابدال، رودابه دختر مھراب کابل خدای، پادشاه کابلستان، لھراسپ شاه بلخ، گشتاسپ و زریر دو شھزاده، گشتاسپ و زریر در مرغزارکابل، پادشاھی گشتاسپ در بلخ، ظھور زردھشت در بلخ بامی، لھراسپ معتکف در آتشکده، برزین (یا ) نوش آذر در بلخ، جلوس گشتاسپ بر تخت جنگ اول و دوم ایران و توران در بلخ، در کنار رود هیرمند اسفندیار و رستم دستان، سھراب پسر رستم و تھمینه دختر شاه سمنگان(شهری در بین مزار شریف و کابل)، در نیمروز (شهری در جنوب غربی افغانستان) رستم و سھراب، تدارک جنگ بین پدر و پسر، کشته شدن سھراب، کک کوھزاد پھلوان (مرباد)، قلعه کک کوھزاد در فراه، برزوی شنگانی - شغنانی(شهری در بدخشان مشترک بین افغانستان و تاجیکستان) پسر سھراب سمنگانی.

اکثر این حوادث در این شهرها می گذرد که هه عموما در افغانستان امروز یا در تاجیکستان فعلی موقعیت دارند.

۱) زابل (بیش از ۱۴۵ بار)؛ ۲) کابل (۱۱۶ بار به شکل کابل و کابلستان)؛ ۳) بلخ (۵۲ بار به عنوان مرکز کشور ایران و شهر مقدس زرتشتیان)؛ ۴) سیستان (سی بار ذکر گردیده که مطابق با جغرافیای زابل و زابلستان است)؛ ۵) نیمروز (بعنوان مرکز زابلستان و سیستان و گاه معادل هرکدام از آنها بارها در شاهنامه ذکر گردیده است)؛ ۶) هرات (در ده جای شاهنامه ذکر گردیده است)؛ ۷) سمنگان (هشت بار)؛ ۸) بُست (پنج بار)؛ ۹) شغنان (از شهرهای بدخشان پنج بار)؛ ۱۰) کُندوز یا قندوز (پنج بار)؛ ۱۱) غزنی (سه بار)؛ ۱۲) دهستان (از شهرهای بادغیس که نام آن پنج بار در شاهنامه آمده)؛ ۱۳) طالقان (یکی مرکز تخارستان و دیگری در حوزۀ مرغاب بین مرو و بلخ ـ سه بار نام برده شده)؛ ۱۴) غرچگان (در هزاره¬جات کنونی بوده و سه بار در شاهنامه ذکر گردیده)؛ ۱۵) مرورود (در حوزۀ مرغاب که فردوسی سه بار از آن یاد کرده)؛ ۱۶) بامیان (دو بار)؛ ۱۷) قندهار (دو مورد).
سایر شهرها و نواحی که نام شان در شاهنامه آمده: ۱۸) فاریاب ۱۹) جوزجان ۲۰) بدخشان ۲۱) غور ۲۲) پنجشیر ۲۳) اندرآب ۲۴) جَرَم در بدخشان که به شکل چَرَم آمده ۲۵) بامین از شهرهای ولایت بادغیس ۲۶) گرزوان از شهرهای ولایت فاریاب ۲۷) دینوو.

کوه ها: البرز (۱۰ بار) هندوکش به شکل هندوکوه یا کوه هند آمده، سفید کوه به شکل سپیدکوه آمده.
رودها: جیحون یا آمو (۶۸ بار) هلمند (۱۱ بار) و کاسه رود (سه بار) ذکر گردیده.

اما در بخش دوم، که مقصد جنگ ایران از جانب شرق به غرب و به جای تورانی ها با عربستانی ها عوض می شود، عموما شهرهای غربی فلات ایران یا شهر های ایران امروز یاد می شوند. ازین شهر ها در بخش های اول کلا به ندرت یاد شده است. مثل این جا که فردوسی از زبان سام زابلی سپهبد نامور ایران تاریخی در عهد منوچهر بامی، گفته است:

سوی گرگساران و مازندران/ همی راند خواهم سپاهی گران

چو نزدیکی گرگساران رسید/ یکایک ز دورش سپهبد بدید
ببستند ازان گرگساران هزار / پیاده بزاری کشیدند خوار
سپهبد سوی شهر ایران کشید / سپه را بنزد دلیران کشید

به داستان جنگ سام زابلی با دیوان مازندران و نیز به داستان رزم رستم زابلی و اسفندیار بلخی رجوع شود
سوی گرگساران سوی باختر (غرب) درفش خجسته برآورد سر
یکی ترک بُد نام او گرگسار / ز لشکر بیامد بر شهریار
ز بزگوش و سگسار و مازندران / کس آریم با گرزهای گران

اما در نبرد با عرب ها که به شکست و تباهی ایران نیز بنا به روایت شاهنامه می انجامد، جنگ از قادسیه و کناره های یابل شروع و به مرو (در ازبکستان امروزی) با کشته شدن یزد گرد ختم می شود.

نام پارس بارها در شاهنامه آمده و جالب است که حکیم توس، پارس را جدای از ایران ندانسته و به لحاظ فرهنگی و حتی اقلیمی آن را همان ایران دانسته است:

چه رومی چه تازی و چه پارسی/ چه سغدی چه چینی و چه پهلوی
یک ایوان همه جامهٔ رود و می / بیاورده از پارس و اهواز و ری
رده برکشیدند ایرانیان / چنان چون بود ساز جنگ کیان
کجا گفته بودش که از ترک و چین / سپاهی بیاید به ایران زمین
کس از نامهٔ نامداران نخواند / که چندین سپه کس ز ترکان براند
شما را سوی پارس باید شدن / شبستان بیاوردن و آمدن
وزان جا کشیدن سوی زاوه کوه / بران کوه البرز بردن گروه
ازیدر کنون زی سپاهان روید / وزین لشکر خویش پنهان روید

 

----------------------

برگرفته از بی بی سی فارسیبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

قادری23.10.2018 - 08:01

 چرا برخی از نگارندگان، جملات خود را تمام و یا علامتگذاری نمی کنند. خواندن برخی نوشته ها و فهمیدن آنها بسیار دشوار است.

داریوش14.06.2018 - 06:44

  در روزگار ساسانیان با شکوفایی فرهنگ ایرانی و آریایی زیر نام ایرانشهر روبرو هستیم و همانگونه که می بینید در همه زمانهای یاد شده نام این سرزمین ایران بوده است و شالوده و کانون آن ایران کنونیست و پس از تازش عربها و فروپاشی ایران نام و یاد ایران زنده می ماند تا اینکه در زمان صفوی باز ایران ما یکپارچه می شود و مرزهایش به نزدیکی مرزهای ایرانشهر ساسانی می رسند و آیین و فرهنگ ایرانشهری با گونه و شیوه ای نوین پیاده می شود و پس از آن در روزگار افشار و زند و قاجار و پهلوی نام راستین و آیینی این سرزمین همانا نام یاستانی آن ایران می باشدکه گواه آن انبوه نوشته ها و نامه های اداری و سکه ها و هزاران مدرک و دستک رسمیست و این سخن که رضا شاه برای نخستین بار نام ایران را بر این سرزمین نهاد سخنی از بیخ و بن نادرست است و تنها از کشورهای جهان خواسته شد برای یگانگی از نام ایران به جای خوانش خودشان که پرسیا بود بهره بگیرند که البته بارها پارس و ایران به یک چمار (معنا)آمده اند همانند سرزمین یونان که ما خاورزمینیان بدان یونان می گوییم اما نام راستین آن هلاس است و شایان گفتن است بخش بزرگی از باشندگان افغانستان ریشه ایرانی و آریایی ندارند و ریشه مغولی هندی و یا ترکی دارند

داریوش14.06.2018 - 05:34

  جناب احمد با کلی گویی و مغالطه به هیچ دستاوردی نخواهید رسید و برای هر دیدگاهی نیاز به دستک(مدرک) استوار می باشد.واژه ای که در این سالها آریانا خوانده می شود گونه پیشنهاد شده تازه از نامی کهن است که در اوستا کهنترین دفتر جهان از آن یاد شده است و کهنترین یادکرد از آن در وندیداد است بگونه ائیرین. وندیداد خود کهنترین بخش اوستاست که در ان به گفتارهای گوناگون از جمله زمین پیمایی(جغرافیا)پرداخته شده است نخستین بخش آن درباره سامان گرفتن و پدید آمدن شهرهای کهن است در بند 3 از فرگرد یک وندیداد چنین آمده است من که اهورا مزدا هستم در بهترین جاها و شهرهایی که آفریدم نخست ائیرین وئیجنگه وئیجنگه اوستایی در پهلوی بگونه ویچ و در فارسی بگونه ویج درآمده است که تخم و نژاد آریایی یا جایگاهی است که آریاییان از آنجا گسترش پیدا می کنند 2-گو که پایتختش سغد است 3-مرو 4-بلخ 5-نسا 6-هرات 7-دکرت8-اوروای پرسبزه در قفقاز 9- گرگان10-هریختی - سرزمین هیتیت ها در آسیای کوچک11-هتومنت(زابل)12-ری13-چخرم(جهرم)14-ورنه(گیلان)15-هفت رود (بلوچستان)16- لرستان و کردستان . همانگونه که می نگریم مرزها و محدوده سرزمینهای آریاییان به روشنی پدیدار است و مرز باختری آن تا آسیای کوچک آمده است و نادرستی سخن شما را آشکار می کند که همانا یکی دانستن ائیرین کهن با افغانستان کنونیست و اما درباره ایرانویج دیدگاه های گوناگونی گفته شده است همانند قفقاز خوارزم کوههای پامیر در تاجیکستان کنونی و سیبری اما هنوز هیچکدام به قطعیت با ایرانویج کهن یکی دانسته نشده اند. پس از روزگار نخستین در روزگار فریدون نام ایران به میان می آید که از آموی تا اروند گسترده است و شهرهایی همچون تمیشه و آمل پایتخت ایران هستند و ایران کنونی کانون و شالوده ایران کهن بوده است و در روزگار کیانیان باز همین ایران را داریم و پایتخت به سمت پارس می آید و استخر پارس شاه نشین ایران می شود وتنها در کوتاه زمانی بلخ پایتخت ایران است و در همه این زمانها بخشهای گسترده ای از افغانستان امروزی جدا از ایران و سرزمینی با باشندگان انیرانیست (غیرایرانیست) .پس از روزگار کیانی باز دنباله ایران کیانی را داریم که در بیشتر زمانها کانون و پایتخت سرزمین پارس است و واپسین دودمان فرمانروای ایرانی و آریایی ساسانیان پارسی هستند

مریم07.06.2018 - 09:54

  1-شاهنامه تاریخ رو به تصویر می کشه و در این تاریخ عوض شدنه پادشاهان و کشورگشایی و تغییر مرز. پس اینکه انقدر سطحی با چند شعر نظر قطعی می دید جای سوال داره؟؟ 2- در هر دوره ای نام شهرها دستخوش تغییر شده به عنوان مثال شهر گور یا فیروزآباد فعلی که یکی از مهم ترین شهرهایی که در موردش در شاهنامه صحبت شده 3- نظریه ایرانشهر استاد طباطبایی رو بخونید، یک بخش از یک ویدیو که من ازشون دیدم اعتقاد دارن همه سرزمین هایی که تحت سلطه ایران بودن، هویت تاریخیشون رو از ایران می گیرن نظیر افغانستان، تاجیکستان و ... یعنی یک ایرانشهر که هر دوره ای پادشاهی جایی رو به عنوان پایتخت انتخاب می کرده، یک دوره ایران فعلی، یک دوره افغانستان و...

احمد23.04.2018 - 10:31

  این دیدگاه کاملا اشتباه است که درباره موقعیت ایران باستان بحث بکنیم! اگر اندکی دقت نظر داشته باشیم نه‌تنها در شاهنامه بلکه در اوستا نیز حدود جغرافیایی ایران و یا آریانا بخوبی مشخص شده است.از شانزده شهری که طبق گفته اوستا تشکیل دهنده کشور ایران هستند اکثر انها در محدوده جغرافیایی افغانستان فعلی قرار دارند و بعضا در آسیای میانه.مهمترین شهر نیز آریانویج یا مادر سرزمینهای آریایی‌هاست که اکثر محققین(بجز معدود محققین ایران) بر موقعیت آن در ارتفاعات مرکزی افغانستان اتفاق نظر دارند.اسناد زیاد دیگری نیز موجود است که درینجا نیازی به یادآوری نیست.اما کاملا حیرت اور است که کسانی درصدد تَمَلُّک تمام میراث فرهنگی و تاریخی ایران برای کشور فعلی هستند در حالی که قدمت نام ایران برای محدوده جغرافیایی فعلی حتی کمتر از صد سال است!! رضاشاه پادشاه اسبق برای مقابله با اقدامات ناسیونالیستی و پان‌ترکیستی رقیب‌ش در ترکیه دست به عکس‌العمل‌های پان‌ایرانیستی و ناسیونالیستی زد که موجبات افزایش فرهنگ نژادگرایی و نژادستیزی را فراهم اورد.او در ابتدا نام‌ کشور "پارس" را به ایران تغییر داده و سپس درهمین راستا دست به تغییر اسامی مکانهای بسیار زیاد دیگری زد که بعضا موجب اشتباهات وخطاهایی برای تحقیق و تفحص درباره تاریخ واقعی مکان‌ها میشد.برای مثال نام زابل که از اهمیت زیادی در تاریخ اسطوره‌ای ایران باستان برخوردار بود اما در موقعیت فعلی ایران قرار نداشت با تغییر نام روستای نصرت‌آباد به زابل برای این منطقه جعل شد در حالی که قدمت این‌ روستا کمتر از حتی دو قرن است!! کشور فعلی ایران هیچگاه در طول تاریخ بنام ایران یاد نشده و هیچگونه ارتباطی با نام ایران، آریانا، آریانویج و آریایی ندارد.تمام این اسامی متعلق به اقوام دیگری در مناطق دیگری بوده اند. کشور فعلی ایران در طول تاریخ هم توسط ساکنین‌ش و هم بوسیله دیگران "پارس" نامیده میشده است. برهمین اساس از زمان یونان باستان تا بحال به ایشان پِرشیا خطاب شده و اقوام ساکن این کشور نیز اقوام پارس بوده‌اند. پایتخت امپراطوری‌شان پارسِه ویا پارسَه و زبان انها نیز پارسی بوده است. حتی امروزه نیز در اکثر کشورها به ایرانیان "پرشین" خطاب شده و زبان آنها هنوز در عرف بین الملل پِرشیَن است.!!!

داریوش20.01.2018 - 07:49

  اگر نیک بنگریم دراین چند پاره نام شهرهای مرزی ایران برده شده است و آماج تنها نام بردن از شهرهای مرزی بوده و چمار (معنی)چکامه به روشنی گواه این آماج می باشد و به هیچ روی گفتگو از همه شهرهای ایران در میان نیست و شهرهایی که نام آنها در میان است میان ایران و توران دست به دست می شده اند همانگونه که به تهی کردن این شهرها از ترکان و تورانیان اشاره شده است و در بخش دوم از کشمیر و کابل و قندهار یاد شده که میان ایرانیان و هندوان دست به دست می شده اند حال اینکه شما چگونه این شهرها را همه شهرهای ایران می دانید جای بسی شگفتی دارد دوست گرامی مرزهای ایران شاهنامه و شهرهای اصلی و کانون و شالوده ایران شاهنامه پدیدار است و جای هیچ گمان و گفتگویی ندارد و با گزینش جند تکه از شاهنامه نمی توان در این باره داوری نمود ودر پایان تنها برای یادآوری به عرض می رسانم که ایران کنونی کانون و شالوده ایران شاهنامه در همه زمانها بوده و شهرهایی همانند استخر و آمل و ری و ساری و تمیشه و کوس و.....مهمترین شهرها بوده اند و اینکه از فلان شهر چند بار نام برده شده است ملاک و سنجینه نیست برای نمونه 400بار از چین نام برده شده است حال با استدلال شما چین را باید کانون ایرانیگری بدانیم

ارمان09.05.2017 - 14:07

 "قلعه زال" چه است و نام اش از کى گرفته شده است کندز ، شهرستان باستانی در باختر است."درى" "نام لاتین داریوش، شاه بزرگ آریانا (نقشه اراتوستن) بود. در آن زمان به نام کهندژ (دژ کهن ارگ کهن يا ساختمان با بورگ معرب برج). بورگ و اَرگ به گونه‌ای از ساختمان‌های بلند و محصور گفته می‌شود که در معماری قدیم کاربرد داشت. مانند ارگ بم, ارگ هرات, ارگ کوه شير دروازه کابل, که پسان ها به شهر کابل تغيرمکان کرد , ارگ تهران دروازه ارگ سمنان, ارگ تبریز, ارگ فورگ, ارگ گوگد دری، صفت فارسی، از نام Darri مشتق شده است. Darri, پروفسور دانشگاه Schetter 2004 پس از تغییر نام و نامگذارى لقب پشتون از خراسان به افغان ستان پشتون ها خوش شدند که اقلا مونت استوارت الفيستون, به داد و فرياد و فغان افغان پشتون رسيد از نبودن نام اصلى خو همين لقب اش خوب است افغانى ها به عبدالرحمان خان خونخوار و گودى کوکى عنوان "بیسمارک افغانستان" را دادند. بيسمارک کانسلر آلمان بود او که دوران او به "تازيانه و شکر" مشهور شد. او به ملت قمچن زد و اما او سيتيم سيوسيالى و کارى و بهداشتى وداروودرمانى آورد. از برکت زيرساختارهاى وى بويژه بيمه هاى بى کارى و درمانى و بازنشتگى وغمخورى درپيرخانه ها پناهندگان از کشور افغانستان و بخصوص خاندان زي ها و ديگر مامورين عالى رتبه کشور هميشه در فغان را حتى خيرات و پول بدون کدام خدمت و يا کار کردن اعانه مى دهد. در دوران حکومت قاتل عام عبدالرحمان خان اواخر قرن 19 بود که اين شخص ضد بشريت پشتون ها از کشور اصلی شان از ( شمال هند , حال حاضر پاکستان) در مناطق سرسبز در کنار رودخانه آمو نقل مکان داد. زمین های غير پشتون ها مصادره و صاحبان زمین ها به قتل رساند. (مراجعه کنید. Schetter 2004). زال پدر رستم نام است. رستم یک قهرمان از اساطیر فارسی و نجات دهنده از آریانا (ايرانزمين = از کردستان ایران و آسیای مرکزی ) . مادر رستم رودابه کابلى ، دختر مهراب، شاه هند و کابل است. همسر او، تهمینه، توراندخت، دختر شاه سمنگان, مرکز توران و زادگاه سهراب. پدر رستم زال از زابلستان است و پدر بزرگ سام بود. خیلی بهتر فریدریش روکرت در درخت خانوادگی زال ترجمه کرده است. در شاهنامه تقریبا تمام مکان های مهم امپراتوری مورد استفاده قرار گرفته مانند نام هاى شهرهاى شاهنامه فردوسى در تمام "ممالک ايران" قابل شمار است

ارمان02.05.2017 - 15:13

  سيستان جهرم1 (جَهرُم), (جهرم پارسی شتر خواست از دشت جهرم هزار), شیراز, پارس2 , اهواز 3, ری, کاووس4 , ایرانشهر, (شهر ایران) من امروز بخش کوچک از نامها و شهرها و ستانهاى بخش شمالى و غربى ايران را نگاريدم. بگونه نمونه اصلن مى دانستى که غرب و شمال غرب ايران و بويژه در عراق کردستان نوروز آباد ها قرار داشتند و دارند. آسیای میانه (تاجکستان و ترکمنستان وازبکستان) شنگان, مرو , بخارا و سغد و سمرقند و چاچ (تاشکند), شهر ختلان, برم, ترمذ, ویسه, بارمان, سومان, زم وو يگان شهرها دوبار يا سه بار وي چندين ب در فلات ايران آمده است. فغان هر چه افغان کرد به داد اش کسى نمى رسد شاهنامه از آن است که آنربخواند چيزيکه افغان نمى فهمد زيرا افغان پارسى نمى پامد هفت ستاره تابان پارسى ازسوى سازمان گيتى به عنوان شاعران ايران شناخته شده هندوستان( بخش از آن 1947 پا کستان) : قنوج در ناحیه ٔ فرخ آباد در 50میلی رود گنگ واقع است , شهرهاى بلوچستان مکران ز قنوج , مای (مای "جایگاه مادر" نام شهری در هندوستان) ز قنوج وز دنور و مرغ و مایدنور = دنبر= دنپور نام شهری است به هندوستان که در نزديک رود "لمغان" است"مرغنام شهرى در هندوستان" هندوستان" نام ايرانى براى "بهارت " سانسکريت " مهراب شاه هند وکابل

ارمان02.05.2017 - 15:10

  نيم کوزه بدست نگيريد زيراکه نيم آبرا در دست نداريد. من افتخار مى کنم که نامهاى شهرهاى ايران زمين از بلخ تا ستان فارس درج استاین دروغ است که بیش از 90 درصد شهرهایی که در شاهنامه از آن‌ها نام بردهشده، در بخش شرقی فلات ایران (تاجيکستان افغانستان امروزی, پاکستانامروزى) واقع شده‌اند. گذشته از آن منطقهکردستان که در آن کاوه آهنگر زاده اصفهان بود. يکى از مهمترين ستان ايران بود بدون درفش کاويانى ايران نامکمل مى باشد. کاوه آهنگراستوره ماندگار مانند رستم بود . نقش رستم در کجاست؟ تخت جمشيد در کجاست, تخت رستم ها از بلخ تا به استان پارس و بغداد (بغ پارسى ميانه است که به گ نوشته مى شد مانند بگرام و بغلان Bagh = "god" and dād = "given by) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Baghpahlavi.png) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Dadpahlavi.png) . بغ با باغ هم پيوند دارد. اکنون فهرست از شهرهاى غربى ايران فردوسى که بانوى افغانستانى فراموش "فرويد"ى نموده تا بتواند ادعاى 90 درصدى خودرا برپايه کتمان و پنهان و بهتان بدون سند انگار ثبوت نموده باشد. آذرابادگان و ياآذرآبادگان (معرب آذربايجان),آمل (یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران است که در استان مازندران قرار دارد) بابل شهر, بابل ستان مازندران, اردبیل, گرگان, دامغان, توس, خراسان, هامون, کرمان, همدان, اصفهان, ساوه( ساوه از شهرهای استان مرکزی) مرند, یک شهر و شهرستان در غرب تبريزشهرستان زابل, شهرستان نیمروز, طالقان, دماوند کوه, دهستان, نشاپور, مازندران, کوه سیل( شهرستان خوانسار ), البرز (استان), کوه البرز, قم و دشت سروچ (نام دشتی است در نواحی کرمان), دیلمان,( شهرى در استان گيلان(بفرمود,تا عهد قم و اصفهان), گیلاناهواز, گنبد کاووس, نخواهد ز اهواز تا قندهار م از پهلو و پارس و کوچ و بلوچ ز ز گیلان و ز دیلمان لشکری ز کوه بلوج و ز دشت سروچ) نخستین خراسان از و یاد کرد دل نامداران بدو شاد کرد دگر بهره زان بد قم و اصفهان نهاد بزرگان و جای مهان وزین بهره بود آذرابادگان که بخشش نهادند آزادگان وز ارمینیه تا در اردبیل بپیمود بینادل و بوم گیل سیوم پارس و اهواز و مرز خزر ز خاور ورا بود تا باختر سيستان جهرم1 (جَهرُم), (جهرم پارسی شتر خواست از دشت جهرم هزار), شیراز, پارس2 , اهواز 3, ری, کاووس4 , ایرانشهر, (شهر ایران

مجید21.09.2016 - 22:36

  این شهرهایی که گفتید همه در زمان قاجاریه از ایران جدا شدند و مردمش در اصل ایرانی هستند . سیستانیها و خراسانیها نیز ایرانی هستند

ميهن پرست07.10.2015 - 11:42

  خراسان بزرگ احياگر تمدن و فرهنگ ايران است . ورنه اعراب اين سرزمين را از بيخ عرب مي كردند.
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رضا محمدی