داکتر عبدالله و تیم اصلاحات و همگرایی؛ برنده یا بازنده؟

۳ میزان (مهر) ۱۳۹٣

شماری از هواداران تیم اصلاحات و همگرایی در فضای مجازی از خیانت و معامله بر سر انتخابات از سوی تیم اصلاحات و همگرایی و رهبری آن سخن می زنند و توافق با اشرف غنی احمدزی و پذیرش ریاست جمهوری او را، پذیرش تقلب انتخابات و خیانت به رای مردم تلقی می کنند. این دیدگاه و تلقی تا چه حدی درست و واقع گرایانه است و چه بدیلی می توانست غیر از آن وجود داشته باشد که دکتر عبدالله و تیم اصلاحات آن را انجام می دادند؟

دو بدیل می توانست جای توافق را بگیرد:

1-    سکوت و پذیرش

2-    اعتراض، مقاومت و جنگ

اما تبعات هر دو حالت بسیار تلخ تر و ناگوار تر از آنچی بود که در توافق سیاسی و تقسیم قدرت انجام یافت.

تیم اصلاحات و همگرایی علی رغم ضعف ها و اشتباهات خود، با دور اندیشی و حوصله مندی عمل کرد. افغانستان را از بی ثباتی سیاسی و بازگشت به جنگ خونین قدرت نجات داد و حمایت مجدد جامعۀ بین المللی را در حمایت از ثبات و توسعۀ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تثبیت و تضمین کرد.

مهمترین نکات پیروزی برای تیم اصلاحات و همگرایی این ها هستند:

1-    قرار دادن نظام سیاسی افغانستان در مسیر تمرکز زدایی قدرت سیاسی که با ایجاد مقام ریاست اجرایی در توافق نامه آغاز یافت و پس از اصلاح و تعدیل قانون اساسی، زمینه برای نظام صدارتی مساعد می شود. این، یکی از اهداف و منشور انتخاباتی تیم مذکور بود.

2-    افشای تقلبات سازمان یافته و گستردۀ انتخاباتی پس از شش ماه مقاومت و پایداری که حتی احمدیوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به تقلب و جعل کاری های پیچیده و گسترده در  انتخابات، اذعان و  اعتراف کرد.

3-    ایجاد باور و تعهد به اصلاح قانون انتخابات و تغیر اساسی در سازو کارهای انتخاباتی و دو کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی.

4-    شکست تفکر انحصار قدرت و بطلان دیدگاه تمرکزگرایی قدرت که بصورت علنی در ارگ ریاست جمهوری با امضای توافق نامۀ سیاسی، تحقق یافت. صخرۀ بزرگ و هیولای ناشکستنی تمامیت خواهی بر مبنای برتری خواهی قومی در اثر ایستادگی تیم اصلاحات و همگرایی در هم شکست و جای انحصار و تمامیت خواهی قدرت را، تعادل و تساوی قدرت گرفت. چنین چیزی به آسانی قابل دسترس نبود وتیم رقیب به خصوص رهبری آن، تقسیم قدرت و تمرکز زدایی را بنام اجتناب از شرکت سهامی، به تمسخر می گرفت و آن را غیر قابل قبول می خواند.

اما آنچه که پس از انتقال قدرت به دولت و حکومت وحدت ملی بسیار مهم و اساسی می باشد، اجرای توافقات انجام شده است. آیا تیم اصلاحات و همگرایی و به ویژه رهبری این تیم جناب دکتورعبدالله در این مورد با موفقیت گام خواهد گذاشت و در جهت گذر موفقانه به مراحل بعدی توسعه و ثبات سیاسی، با درایت بیشتر عمل خواهد کرد؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند