گزارش فشرده از محفل شکوهمند تجلیل از روز شهید در ایالت ورجینیا

۳۱ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   محمد قوی کوشان