در مورد تاریخ شاهنشاهی غوریان تاجیک

۲۰ سنبله (شهریور) ۱۳۹٣

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

داکتر عبید الله فضلپور29.09.2016 - 19:30

  بسیار نوشته خوب وجامع ومعلومات تاریخی خوبی است جناب کامجو ی عزیز
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   بصیر کامجو