چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ١

٢٠ حمل (فروردین) ١٣٨٦

 

برای خوانش این نبشته به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

هیربد بستامی26.04.2015 - 16:58

  جناب آقای دکتر آیا ما کشوری بنام ایران یا پارس در همسایگی افغانستان یا خراسان بزرگ داشته ایم ? ایا ممکن است که ایران یا پارس یکی از شهرهای خراسان بوده است?
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   دکـتـور لـعـل زاد