زبان افغانی یا زبان پشتو؟

١٧ میزان (مهر) ١٣٨٧

 

برای خوانش این سند تاریخی به شکل پی. دی. اف. به این جا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   سهیل سبزواری