برادرم را بجرم جوان بودن ، تیرباران کردند

٢٣ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   قوت نیرو