انتخابات را شهروندان موفقانه سپری نمودند؛ حال نوبت سیاسیون است!

١٩ حمل (فروردین) ۱۳۹٣

انتخابات؛ آزمونی که شهروندان آن را موفقانه سپری کردند و حال نوبت سیاسیون است!

اشتراک‏ و سهم گیری گسترده شهروند افغانستان در انتخابات سوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل را می توان جواب دندان شکن مردم به گروه طالبان عنوان کرد؛ شهروندان افغانستان با اشتراک شان در انتخابات نشان دادند که به دموکراسی و مردم سالاری باورمندی دارند و حتا ارعاب و دهشت افگنی هم نمی تواند مانع آنان برای نهادینه ساختن دموکراسی و انتخابات شود.

 در حالی که هراس افگنان طالب هشدار داده بودند که مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری16 حمل خواهند شد و هرکس که در این انتخابات اشتراک کند از سوی آنان هدف قرارخواهد گرفت، اما شهروندان افغانستان بدون این که کسی آنان را ودار به اشتراک در انتخابات کند به پای صندوق های رای دهی رفته و برای نامزد مورد نظر خود رای دادند تا در برابر هراس  و وحشت  آفرینی طالبان نه بگویند.

برگزاری انتخابات سوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بزرگترین دست آورد مشترک شهروندان و حکومت افغانستان بود، از زمان که کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز گردید تا کنون تروریستان طالب به خاطرمختل ساختن این پروسه دها حمله انتحاری در گوشه و کنار افغانستان انجام دادند که در هر کدام این حملات دها شهروند افغانستان شهید و صدها کودک تیم گردید، اما شهروندان افغانستان با پذیرفتن تمامی این قربانی ها در کنار نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ایستادند، کارت رای دهی گرفتند و سر انجام روز شنبه  به خاطر نهادینه شدن دموکراسی و انتقال مسمالمت آمیز قدرت در کشور به پای صندوق های رای دهی رفتند، تا از یک سو مسوولیت شان را برا بارورشدن دموکسی نوپای افغانستان ادا نموده و از جانب دیگر برای آنانی که وحشت گری و دهشت آفرینی را روشی برای گرفتن قدرت پیشه کرده اند نه بگویند!  

 با این حال دیده می شود تنها کسی که درصحنه سیاسی افغانستان برای همیشه مغلوب و شکست خورده گروه طالبان هستند؛ گروه طالبان به دمورکاسی باور ندارند، اما ادعا دارند که شهروندان افغانستان با دیدگاه های آنان موافق هستند، ولی دیده شد که اشتراک گسترده شهروندان افغانستان در روز رای دهی، آن هم بدون این که کسی آنان را وادار کرده باشد حاکی از آن است که هیچ کس در افغانستان با دیگاه طالبانیزم و مکتب طالبان نه تنها موافق نیست بل از آن نفرت دارند!!

حالا نوبت سیاسیون به خصوص نامزدان انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان است که آیا آیا واقعأ به دموکراسی و آرای مردم احترام می گذارند و یا این که با استفاده ازتقلب در انتخابات و بازی های سیاسی از طریق انتخابات می خواهند قدرت را در دست داشته باشند؟!

اگر نامزدان اتنخابات ریاست جمهوری به دموکراسی باور دارند، بگذارند برنده انتخابات را رای شهروندان افغانستان تعین کند؛ رای  آن شهروندی که می گفت: " در انتخابات گذشته طالبان به خاطر رای دادن یک انگشتش را قطع کرده اند، اما حالا آمده ام که  رای بدهم و انگشت دست چپ خود را رنگ کنم ولی سرنوشت کشورم را تعین کنم."؛ نامزدان ریاست جمهوری باید به رای این شهروند افغانستان که شاید هم چند روز بعد تروریستان انگشت دومی اش را قطع کنند احترام بگذارند در غیر آن اگر تروریستان طالب به خاطر رای دادن دها شهروند کشور را تا کنون شهید کردند تا به قدرت برسند و کسانی چشم به تقلب دوخته اند تا قدرت را از این طریق به دست گیرند؟!

باورمندی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به نهادینه شدن دموکراسی و مبارزه مدنی زمانی می تواند ثابت شود که مانند شهروندان افغانستان که بزرگ ترین قربانی را در حملات تروریستان پرداختند، اما شجاعانه از انتخابات حمایت کردند و برای نهادینه شدن این ارزش به پای صندوق های رای دهی رفتند و حماسه آفریدند؛ در صورت که نامزدان ریاست جمهوری صرف نظر از این که از سویی حکومت و یا هم احزاب سیاسی و جریان های اپوزسیون در این انتخابات با هم رقابت می کردند و حمایت می شوند، در صدد تقلب باشند، روش و باورهای شان کمتر با روش های طالبان و گروه های تروریستی تفاوت دارد.

در طی سیزده سال گذشته دست آوردهای زیادی دربخش های مختلف  به خصوص دموکرسی و ارزش های مدنی در افغانستان صورت گرفته است که به هیچ وجه نمی توان نقش جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده  امریکا را در حمایت مالی کارهای انجام شده نا دیده گرفت، اما برخی ها ازمداخلات خارجی ها در انتخابات سوم ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان نگرانی دارند.

با این همه اعتبار کشورهای کمک کننده به خصوص ایالات متحده امریکا در افغانستان تا حدی زیادی بستگی به انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان دارد.

 کشورهای کمک کننده به خصوص امریکا که ادعای دارند هدف اصلی  شان از حضور نظامی در افغانستان مبارزه برضد تروریزم و هراس افگنی وتامین دموکراسی و حمایت از یک حکومت مردمی در این کشور است از این رو می توان گفت که  بی طرفی  خارجی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می تواند اعتبار آنان را نزد شهروندان افغانستان ثابت سازد که واقعأ حامی دموکراسی هستند و به ارای مردم احترام می گذارند.

روش تروریستان طالب در رابطه به انتخابات روشن است؛ آنان دشمن دموکراسی هستند و با حمایت استخبارات کشور های همسایه روش مبارزات شان هم توأم با خشونت و دهشت افگنی همراه بوده است.

در این میان با آن که در ظاهر کشورهای همسایه افغانستان همواره در نشست های بین المللی تعهد کرده اند که برضد دهشت افگنی و تروریزم مبارزه می کنند، اما در عمل ثابت ساخته اند که سیاست شان در قبال افغانستان همانان حمایت از تروریزم و با استفاده از تروریستان طالب در تلاش آتش افروزی در این کشور هستند.

نامزدان ریاست جمهوری که با استفاده از دموکراسی و انتخابات وارد میدان مبارزه شده و ظاهرأ شعار با استفاده از رای مردم گرفتن قدرت است اگر در تلاش تقلب باشند؟! 

از زمان ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تا کنون با آن که شهروندان افغانستان مورد تهدید و خشونت هراس افگنان طالب قرار داشتند، اما در کارزارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری شرکت کردند و از مبارزات مدنی آنان حمایت کردند.

فعالانه مدنی با استفاده از رسانه های جمعی و صفحات انترنتی شبکه های اجتمعاعی نیز دیگران را تشویق به اشتراک در انتخابات و استفاده حق مسلم شان  نمودند. 

 آوازخوان برای حمایت از انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی آواز خواند، خبرنگار و روزنامه نگار برای برگزاری انتخابات نوشت و گزارش تهیه کرد، فعالان مدنی به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه دادخواهی کردند، اما با وجود این همه نگرانی از تقلب و مهندیسی سازی نتایج انتخابات از جانب طرف های دخیل درقضایای سیاسی به گوش می رسد.  

تجربه نشان داده است که حکومت های که به اساس تقلب های انتخاباتی درکشورهای مختلف جهان ایجاد شده اند نتوانسته اند ثبات سیاسی و مشروعیت  لازم را داشته باشند و در نهایت باعث ایجاد بحران ونابسامانی در آن کشورها گردیدند، بسیاری از آگاهان امور سیاسی  به این باور اند که  یکی از دلایلی که حکومت آقای کرزی در طی 5 سال پسین؛ یعنی بعد انتخابات دوم ریاست جمهوی هر روز آلوده تر به فساد و مافیایی تر از گذشته شد این بود که مشروعیت این حکومت از آغازبا پرسش های زیادی روبرو بود.

 در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک میلیون 300 هزار رای به نفع یکی از نامزدان ریاست جمهوری دزدیده شده بود که این موضوع واکنش های بین المللی را در آن وقت با خود داشت تا آن جا که جامعه جهانی کمیسیون انتخابات وقت را وادار کرد که برگزاری دور دوم انتخابات را اعلام کند، اما دیده شود این بار سرنوشت نتایج انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان چگونه خواهد شد؛ احترام به آرای مردم یا مهندیسی های سیاسی؟!به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   جاوید روستاپور