من به دکتور عبدالله عبدالله رای میدهم

٢٧ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

من در سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (16حمل1393خورشیدی) به دکتورعبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری رای میدهم.

 

چرا؟

دلایل من در رای برای دکتور عبدالله عبدالله:

 

1-     ثبات سیاسی و توسعه در ابعاد مختلف حیات در افغانستان، مستلزم دولت-ملت سازی و یا شکل گیری دولتِ مدرن ملی پایدار است.

ایجاد دولت ملی و مدرن که از وجایب اصلی دولت در افغانستان شمرده می شود، بدون تفکر ملی و سیاست ملی به انجام نمی رسد. تعهد به ایجاد اصلاح و تغیر در جهت شکل دهی جامعۀ شهروندی و ملت مدنی و شهروند بجای ملت اقوام ، سیاسی ساختن قدرت به جای قومی سازی سیاست و قدرت و ایجاد زمینه های واقعی مشارکت مردم در قدرت، از الزامات و ضروریات اندیشه و سیاست ملی است.

تغیر نظام سیاسی از نظام متمرکز ریاستی به نظام صدارتی پارلمانی و تدویر انتخابات پارلمانی به سیستم تناسبی با نقش احزاب سیاسی، بستر ساز تمرکز زادیی قدرت به سود مشارکت مردم در قدرت و سیاسی سازی قدرت در جهت شکل گیری جامعۀ شهروندی و ملت شهروند است.

من در میان نامزدان ریاست جمهوری تنها دکتور عبدالله عبدالله را با برنامۀ اصلاح و تغیر در جهت سیاسی سازی قدرت و تمرکز زدایی قدرت یافتم. این اصلاح و تغیر که بصورت مدنی از راه تعدیل و اصلاح قانون اساسی محقق می شود، زمینه را در جهت تکوین و پایداری دولت ملی و مدرن مساعد می کند.

 

2-     افغانستان به عنوان کشور فرورفته در بحران و دارای جامعۀ متکثر و متنوع از لحاظ قومی، زبانی و مذهبی که در چهار دهۀ اخیر قربانی افراط گرایی آیدئولوژیک توام با دخالت خارجی گردیده است، نیازمند دولتِ برخوردار از رئیس جمهور واقع گرا و اعتدال پسند است. رئیس جمهوری که،  پابند به ارزش های مدرن و مدنی در جهت توسعۀ سیاسی و اجتماعی، فاقد افکار برتری جویانۀ قومی و قابل اعتماد و پذیرش برای تمام جوامع قومی افغانستان باشد.

دکتور عبدالله عبدالله در میان نامزدان ریاست جمهوری افغانستان دارای این ویژگیها است. او با افراط گرایی دینی و مذهبی مخالفت دارد. از ارزش های مدرن مدنی در افغانستان حمایت می کند.  و در حالی که اندیشه های برتری جویانۀ قومی و نژادی را تردید میدارد و به وفاق ملی و افغانستان یکپارچه و مقتدر متعهد است، با پدر پشتون قندهاری و مادر تاجک پنجشیری به دو گروه  قومی تعلق می گیرد. وی در چنین موقعیت اجتماعی،  نقطۀ اتصال و وفاق ملی محسوب می شود.

 

3-     افغانستان در شرایط گذر از بحران و حرکت در مسیر تثبیت و تحکیم دولت ملی مدرن، ثبات سیاسی پایدار و توسعه در حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و . . . . . . .  به رئیس جمهوری نیاز دارد که:

 به افغانستان آشنایی کامل داشته باشد، از نزدیک و در سخت ترین شرایط زندگی سه دهۀ اخیر در کنار مردم و وطن قرار داشته باشد. به نقش و اهمیت روابط جهان در کمک به افغانستان جنگ زده و فقیر بدرستی پی ببرد. قدرت تأمین این رابطه و تعامل را با همسایگان، منطقه و جامعۀ بین اللملی داشته باشد.

 دکتور عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری بهره مند از این خصوصیات است.

بنا بر این، من به دکتور عبدالله عبدالله رای میدهم. و شما؟به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

حبیب الله نظری18.03.2014 - 15:10

  نظر آقای فروغ منطقی و قابل قبول است . چون زمانحصول و حفظ قدرت از راه نظامی گری سپری شده و دور ترکیب نظر ها و پلورالیزم است. قانون اساسی که چند سال قبل تدوین یافته ودر شرایط بعد از فتور بود و رزیم فرد محور منظور شد اما اکنون میخواهـیـم به طرف پختگی سیاسی برویم رژیم ریاستی فرد محور باید تغییر کــند و قدرت عملآ تقسیم گردد به امید چنین نظام من هـــم به آقای عبدالله رای میدهـــم. ح. نظری

نوروز بقایی18.03.2014 - 15:31

  با شرایط طرح شده و با اوصاف بیان شده اینجانب به تآسی آقایون اندیشمند و فروغ به آقای عبدالله رای مــیدهم بقایی نیمروز

عبدالرحمن لودین18.03.2014 - 15:50

  ما یک گروه از جوانان مستحق رای هســیم نه میخواهیم به قول گل آغا شیرزئ ریموت کنترول به دست آقای کرزئ باشد و زلمی رسول صاحب مانند بازیچه حرکت کـــند . میخواهــیم یک بار دیگر آقای عبدالله این پروگرام را که آقای اندیشمند و فروغ بیان کرده او (آقای عبدالله) خودش در بیانات انتخاباتی اش تایید و تاکید کند ما به او رای میدهـــیم. لودین ، حشمت و نذیر و . . . کندهار

م.ش. فـــروغ17.03.2014 - 17:56

  اگر آقای عبـدالله عبدالله این اندیشه وخصوصیات رادر عمــل(نهدرشعار انتخاباتی) حفظ وتطبیق کرده بتواند و در صورت عدم تحقق حتی چهل در صد آن به پیشگاه ملت قول و تعهد بسپارد که قدرت را واگذار میشود من هــم به او رای می دهـــم . م . شریف فــروغ
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند