به مناسبت درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم

١٩ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

بازگشت همه به سوی اوست

اشک ز بیداد عشق پرده گشا می شود

فهم معما کنید، آبله وا می شود

جوهر اهل صفا، سهل نباید شمرد

آبله گر قطره ایست، بحر نما می شود   (بیدل) رحمه الله علیه

وفات شادروان مارشال محمدقسیم فهیم، مجاهد عالیقدری که با راهنمایی قهرمان ملی، شهیدغازی احمدشاه مسعودعلیه الرحمه، چه در دوران جهاد مقدس ملت ما، وچه در درازای مقاومت ملی در برابر طالبان مزدور و باداران شان در آی اس آی، مردانه رزمید، و جانانه به میهن وهم میهنانش خدمت صادقانه فرمود، فاجعۀ جان گدازی است که بر مردم مظلوم ما وارد شد. انالله واناالیه راجعون .

شادروان مارشال فهیم، افزون بر رزمِ رستم وارش دربرابرطالبان مزدور وبیگانگانی که دشمنان قسم خوردۀ مردم مایند، در ادارۀ فاسد و فاشیست کرزی، نه تنها در برابر اعمال رهزنانۀ دارۀ کرزی و باند ارگ، مقاومت و ایستادگی فراوانی انجام دادند، بلکه در حد مقدور و ممکن، جلوتخریبات استخوان شکن فاشیستان گلبدینی و افغان ملتی و شخص مزدور پاکستان، یعنی حامدکرزی، و ظلمه اش، اعم از کریم خرم، داوود زی، اشرف غنی احمدزی، فاروق وردک، انوارالحق احدی وعمرزاخیلوال و دیگردشمنان وحدت ملی، را با متانت و وقار و وطندوستی، گرفته بودند .

اگر در یک و نیم سال اول دارۀ کرزی، مارشال مرحوم، وبعدپنج سال جناب احمدضیامسعود، وباز در دوردوم کثافت کرزی، شادروان قسیم فهیم، ونیز استادخلیلی، درهیئت معاونان اول ودوم، جلو مظالم و طالب پرستی و فاشیست خویی دارۀ کرزی و گنگ ارگ را نمی گرفتند( البته در حد مقدور)، مسلم است که اوضاع وحدت ملی افغانستان، بسیاربدتر ازآن می بود، که حالا است .

بنده به نمایندگی ازاکثریت همکاران قلمی هفته نامۀ امید، وشخصاً وفات مجاهدبزرگ مارشال محمدقسیم فهیم را به تمام هموطنان، به ویژه خانوادۀ داغدار آن شادروان، همکاران وهمرزمان شان ازصمیم قلب تسلیت عرض می کنم، برای مرحومی جنات نعیم ازبارگاه خداوند دانا وتوانا استدعامی نمایم، و به بازماندگان شان اجر وصبر فراوان می خواهم .

دراخیر ازپسران وبرادران جناب مرحوم مارشال می خواهم نگذارند، میت آن خدابیامرز را ظلمۀ کرزی درکابل دفن کنند، چراکه شخص مارشال هنگام حیات وصیت کرده بودندتاهروقت به رحمت حق پیوستند، باید میت شان درولایت پنجشیر بخاک سپرده شود. چرا که نکات بسیار بهم مربوط و مهم می رساند که وفات ایشان بنابر توطئۀ باند ارگ و دارۀ کرزی صورت پذیرفته، و مرگ ایشان، اتفاقی نبوده، باید از سوی یک هیئت طبی وصحی بین المللی، بویژه ازسوی سازمان صحی جهان، کالبدشکافی دقیق بعمل بیاید، و علل ودلایل چنین مرگ ناگهانی آشکار گردد.

باعرض حرمت وتسلیت فراوان، محمدقوی کوشان، مدیرهفته نامۀ امید، ایالت ورجینیا، ایالات متحدۀ امریکا، دهم ماه مارچ 2014 /.

عکس ذیل، هنگام مسافرت شادروان مارشال فهیم به واشنگتن دی سی، درسال 2003، حین مصاحبۀ مدیرامید باجناب شان گرفته شده است.
به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد قوی کوشان