زندگی نامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی – متن کامل کتاب

٩ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

برای خوانش متن کامل کتاب به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

iran zameen 08.03.2014 - 01:37

  اطلاعات کمی دارید که همین اطلاعات کم هم از کتاب ترجمه شده در ایران بدست اوردید. ۱ شاه اسماعیل اولین کسی بود که پس از سالها خود را شاه ایران زمین نامید ﴿ با مدرک ﴾ نه پارس . میروس نبود ﴿محمود پسرش او بود شورش کرد و به اصفهان تاخت ﴾ برای کی مینویسد مخاطب شما کیست !!!؟ و پس از صفوی نادرشاه افشار ایران زمین به همه ثابت کرد سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان نادر ایران‌زمین و خسرو گیتی‌ستان جنگ هندوستان و ادب کردن شورشی فراری و قاجاری اسکناس به نام ایران چاپ میکردن و فتح هرات و بلخ و فرار شاه افغان به ایران جدایی چند استان از ایران با زور سیه و انگلیس و بی کفایتی شاه قاجار
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دکـتـور لـعـل زاد