به کاندیدان ریاست جمهوری و وکلا و سناتوران مجلسین شورای ملی

١ حوت (اسفند) ۱۳۹۲

اخیرآ گذارشاتی مبنی بر حمایت و پشتیبانی شماری از وکلا و سناتوران از نامزدان ریاست جمهوری از طریق رسانه های کشور به دست نشر سپرده شد که سخنگویان هرستاد انتخاباتی ادعا دارند که بیشترین حمایت وکلا را نسبت به تکت انتخاباتی خود دارند. بنابرین سخنگویان ستاد های انتخاباتی هریک خود بر کمیت ذیل مدعی اند.

1- ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی از 150 الی بیشتر از آن مشمول هر دو اطاق.

2- تکت انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله 100 الی بیشتر از آن شامل هر دو مجلس.

3- تیم انتخاباتی داکتر زلمی رسول بیشتر از 80 الی 85 تن که حاوی ولسی و سنا می شود.

4- سخنگوی ستاد انتخاباتی استاد عبدالرب رسول سیاف بیشتر از 65 نفر که وکلا و سناتوران می شود.

5- عضو ستاد انتخاباتی گل آغا شیرزی بیشتر از 30 - 35 نفرهردو بخش پارلمان.

مسلمآ شورای ملی کشور ما که دو اطاق دارد همین اکنون تعداد و کمیت آن به 351 تن می رسد ولی سخنگویان و اعضای ستاد  های انتخاباتی کاندیدان محترم که ابراز نظر می کنند بگونه یی در سخنان آنها اشاره به حمایت وسیع از طرف نماینده گان نسبت به تیم های انتخاباتی آنها می باشد. ولی برعکس صحبت های سخنگویان بیانگر کمیت حدود 500 یا بیشتر از 500 تن را می رساند که این تعداد در شورای ملی موجود نیست. لیکن گذشته از این دقیق روشن نیست که یک وکیل از چند تکت انتخاباتی وعده حمایت و پشتیبانی کرده است و یا هم این سرو صدا ها صرفآ به هدف کمپاین ها و مبارزات انتخاباتی است تا نسبت به یکدیگر پیشی گیرند. درپیوند به همین پروسه مبارزات و کارزار های انتخاباتی  جا دارد بگویم که چند روز قبل در یک نشست که در منزل آقای یاسینی معاون ولسی جرگه درین رابطه دایر شده بود شماری از وکلا و سناتوران حمایت خود را از کاندیداتوری آقای داکتر زلمی رسول اعلان کردند که در آن عده از هیات اداری مجلسین هم به چشم می خورد که شامل 51 تن اعضای ولسی جرگه و 22 تن اعضای مشرانو جرگه می شدند که این گرد همایی بصورت روشن از تمام رسانه های کشور به نشر سپرده شد.  که بی تردید بعد از آن در پی سعی جدی این تیم به کمیت فوق ارتقا نموده باشد. درین خصوص نباید از سر 6 تن کاندیدان محترم دیگر سطحی گذشت آن ها هم در حیطه توان خود شاید با شماری از وکلا و سناتور ها در تفاهم باشند تا بتوانند تعدادی را بسوی خود بکشانند تا از دیگران کم نباشند. ولی روی همرفته با توجه به حکم قانون و حقوق شهروندی هر شهروند سرزمین ما در رای دادن خود آزاد اند و هیچ محدودیت و قیدی نسبت به آنها در رای دادن وجود ندارد اما از همه شما می طلبم و خواهانم تا دقیق با مسولیت با درایت با دلسوزی به وطن عزیز ما به کسی رای دهید که به مردم خدمت کند از منافع ملی تا آخرین دم حمایت کند به تمام مردم برابری را فراهم سازد زمینه سازنده گی و اشتغال را مهیا سازد در رابطه به فقر سعی جدی کند. یک خط مشی سیاسی ملی و بین المللی را تدوین کند که با اجرایی شدن آن هم نیازمندی های داخلی ما را جوابگو باشد وهم در سطح بین المللی به مقایسه کشور های منطقه و جهان به عنوان کشور و ملت مسلمان، با قانون، دموکرات، دارای حاکمیت استقلال وغیره عرض اندام کند و نیز در محراق توجه جهان قرار داشته باشد. به امید موفقیت و کامیابی کشور و ملت سربلند ما افغانستان.

 

با احترام و حرمت

دل آقا صوفی زادهبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   دل آقا صوفی زاده