سخنان استاد باختری دربارۀ منشأ فارسی ستیزی در افغانستان

٢٦ قوس (آذر) ١٣٩٢

 

 

برگفته از فیسبوکبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   خراسان زمین