سخنان استاد باختری دربارۀ منشأ فارسی ستیزی در افغانستان

٢٦ قوس (آذر) ١٣٩٢

 

 

برگفته از فیسبوکبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   خراسان زمین