زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك: «راﻫﮑﺎري دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﺑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان»

٤ قوس (آذر) ١٣٩٢

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

علی30.11.2013 - 11:30

  شگفت آورترین طرحی که تا حالا دیده ام. مگر می شود زبانی مشترک به وجود آورد؟ زبانی که نه فارسی نه عربی نه کردی نه بلوچی باشد و ضمنا همه آنها هم باشد. آیا جای دیگری از دنیا هم طرح مشابهی ارائه شده است؟
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   سجاد صفری