یاد آن یار سفرکردۀ ما باد بخیر

٦ جوزا (خرداد) ١٣٩٢

امروز هفتم جوزا برابر است با ۲۷ می  دومین سالگرد شهادت  جانگداز ابر مرد بی بدیل؛ فرزند فرزانه حوزه تمدنی بزرگ ما؛ جنرال داوود داوود.     یاد آن یار سفر کرده ای ما  باد بخیر.

آخرین خاطره:

سه ماهی قبل از شهادتش حضور وی را در فضای مجازی پر رنگ دیدم؛ خوشم امد. خواستم  تماس بگیرم بی پاسخ بود؛ ساعتی بعد زنگ آمد  جواب دادم . سلام داوود هستم.  شما تماس گرفته بودید؟ علیکم السلام جنرال صاحب بارز  هستم. ای مرد خدا در کدام گوشه ای دنیا هستی ؟ اکسفورد هستم ؛ مدت ها بود بی تماس بودیم خواستم تماس بگیرم واحوال پرسی کنیم. چه احوال دارید خانواده خوبند؟ تشکر خوبند خانوده شما چه احوال دارند؟ لطف دارید الحمد الله خوبند خیلی خوب  خوشحال شدم ؛ چه مصروفیت دارید؟ دارم پایان نامه دکترایم را می نویسم ؛ مصروف زندگی وخانواده. بارز عزیز با شنید ن این خبر که پایان نامه تان را می نویسید  واقعا خوشحال شدم؛ شما آینده داران این وطن هستید. لطف داری جنرال صاحب؛ میخواستم در پهلوی احوال گیری موضوع را یاد اوری کنم. بفر مایید. یک مقدار زیاد تر متوجه امنیت تان باشید؛ شما خار چشم دشمنان مردم افغانستان هستید؛ البته  تاکید است. ای مرد خدا  بدون امر او (خدا) برگی از درخت جدا نمی شود اگر اجل ما نرسیده باشد هیچ کس کاری کرده نمی تواند. خیلی خوشحال شدم  که بعد از مدت ها صحبت کردیم من هم چنان روز خوش خدا نگهدار.

جنرال داوود شهید از عنفوان جوانی به قافله جهاد ومقاومت مردم افغانستان پیوست وبا قامت رسا در کنار قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود رح  قامت بر افراشت؛ رشد کرد وبه کمال رسید؛ وی مسولیت حوزه تخار را در امر مبارزه علیه تروریسم بین المللی وطالبان به عهده داشت؛  در بغرنج ترین وقت مانند بازوی تنومند مقاومت از مردم ؛ شرف وحیثیت آنها دفاع گرد.

بعد از شهادت سردار شهدا در نهم سپتمبر ۲۰۰۱ وزوال طالبان؛ دیری نگذشت که وی  مانند درخت تنومند بزرگ و درمقام فرمانده قول اردوی شمالشرق کشور تبدیل شد؛ تا زمان که جنرال شهید فرمانده قول اردو در کندز بود دشمنان امنیت ورفاه مردم نتوانستند هیچ نا امنی ایجاد کنند.

آقای کرزی  در اولین مرحله استحکام قدرت برنامه انزاوی  مجاهدین را در سرلوحه کار خویش قرار دارد؛ قول اردوی کندز را نیز منحل  واکثرا مجاهدین خلع صلاح شدند وجنرال شهید به حیث معاون وزارت امور داخله در بخش  مبارزه با مواد مخدر برگزیده شد؛ وی در این موقعیت نیز موفقیت قابل ملاحظه  ای داشت  در پهلوی  پیشبرد امور روزانه  در عرصه های مختلف از جمله؛ ادامه تحصیل؛ همکاری دانشجویان ؛ جوانان وعامه مردم شتافت.  جنرال داوود شهید در سنگر  مرد موفق بود در دفتر نیز موفقیت های قابل وصفی داشت.

عده ای فرصت طلب؛ بی ریشه ومتعصب در مرکز قدرت  توان تحمل موفقیت های جنرال شهید را بر نمی تافت او را  بحیث فرمانده زون  شمال پولیس تبدیل کردند؛ جنرال  شهید در ین موقعیت چنان درخشید که خار چشمی بزرگ تری شد بر دشمنان مردم افغانستان در بیرون مرز ها (طالبان وحامیان انها) ودر داخل ارگ؛ برای متعصبان؛ تا زمانی که  جنرال شهید مسولیت زون شمال پولیس را به عهده داشت به طالبان وتروریستان زمینه میسر نشد تا دامنه دهشت افگنی را در شمال کشور  میسر گردد؛ آخرین باری جنرال شهید را به ارگ دعوت کردند به وی  گفته شد که نیروهای تحت امر وی به کشتار پشتونها ( طالبان ) در شمال می پردازند. امری که واقعیت نداشت .

بالاخره جنرال شهید در هفتم جوزا توسط ماین تعبیه شده با جنرال شاه جهان نوری وجمع از یارانش در مقر ولایت تخار به شهادت رسید.

حکومت مانند همیش قتل وی محکوم کرد ووعده دستگیری ومحاکمه  عاملان ترور وی ویارانش را سپرد؛ در جریان اولین روز های شهادت داوود شهید اعلان شد که  وی ویارانش در اثر تعبیه ماین  در مقر ولایت تخار شهید شده اند اما تاکنون مقامات مسوول هیچ نوع اظهار نظری در مورد پرونده شهادت انها نکردند.

قتل های زنجیره ای منجر به شهادت رهبران ونخبگان حوزه تمدنی پارسی گویان ودیگر اقوام افغنستان انجامید از قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود؛ شهید  مصطفی کاظمی؛ شهید سید خیلی؛ شهید پروفیسور ربانی رهبر جهاد ومقاومت؛ شهید  جنرال داوود؛ شهید شاه جهان نوری؛ شهید خان محمد مجاهد؛ شهید عبدالله لغمانی؛ شهید احمد خان سمنگانی؛ شهید ملک زرین؛ شهید ارسلا رحمانی ؛ شهید احمد خان فاریابی و… ادامه یافت.  اما  حکومت در پی گیری این قتل ها دلسوزانه اقدام نکرد وتا هنوز قاتلین هیچ یک از شهدا مذکور را دستگیر و  محاکمه نشده اند.

با توجه به پول های باد اورده ای سازمانها جاسوسی امریکا؛ ایران و… کشور ها به ارگ تعدادی از نخبگان بدین باورند که از امکان بعید نیست که ریس جمهوری افغانستان  بخاطر تحکیم  قدرت وادامه آن ؛ ازین پول ها در حذف رقیبان داخلی استفاده  کرده باشد؛ اما تاکنون درین زمینه هیچ نوع سند که موید این ادعا باشد در دست نیست اما  ریس جمهور که ملیون ها دالر را  بدون حساب مصرف می کند امکانات استفاده  ابن پول ها در راه نامشروع مانند برچیدن رقیبان داخلی بعید نخواهد بود.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   عزیز احمد بارز