نجفی: "کرزی را من رییس جمهور ساختم ورنه داکتر عبداله رییس جمهور می شد!"

٢٥ دلو (بهمن) ١٣٩١

 

برای خوانش این نوشته به شکل پی دی اف، به اینجا اشاره کنید.به دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   روزنامۀ ماندگار