سخنرانی استاد باختری در مورد خراسان

بشنویدبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته

عثمان19.06.2013 - 07:56

  آباد ترین بخش خراسان بزرگ در ایران است
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   استاد واصف باختری