تحــریف تــاریخ و دیدگـــاه نــادرست وزارت معـــارف از وحــدت مـــلی

٢٣ دلو (بهمن) ١٣٩٠

کــج فهمــی و نافهمــی از مقـــوله وحــدت مــلی

به نظر میرسد که وزارت معارف کشورما تعریف صحیح و درک درستی از مفهوم وحدت ملی و تحقق آن در افغانستان ندارد. حذف بخشی از تاریخ چهل سال اخیر از کتاب های درسی مکاتب و مدارس توسط وزارت مذکور به گمان مسئولان آن وزارت اقدام موجه در جهت تأمین وحدت ملی است. اما طراحان و دست اندرکاران این دیدگاه در بزرگترین، کلیدی ترین و مهم ترین وزارت افغانستان نکات غلط و غیر موجه این اقدام خویش را مورد توجه قرار نداده اند.

ذهنیت سازی غلط در شکل گیری وحدت ملی:

وزارت معارف افغانستان این پرسش مهم را در برابر خود قرار نداده است که آیا میتوان سنگ بنای وحدت ملی را در ذهنیت و افکار نسل جدید و جوان کشور افغانستان با چشم پوشی بخشی از تاریخ و در واقع با بیان دروغ گذاشت؟

آیا منابع آگاهی نسل جدید افغانستان در مورد تاریخ چهل سال اخیر به کتاب های درسی وزارت معارف محدود است؟ اقدام وزارت معارف در حذف بخشی از تاریخ چهل سال اخیر به بهانه ی تأمین وحدت ملی در میان نسل جدید افغانها این پرسش را بمیان می آورد که آیا مسئولان این وزارت از لحاظ ذهنی یک سده قبل از امروز قرار دارند که فکر میکنند منبع دسترسی با تاریخ چهل سال اخیر تنها کتاب های درسی آنها است؟

آیا وزارت معارف نمیداند که نسل جدید امروز در عصر ماهواره و کمپیوتر، عصر انترنیت و تیلفون همراه و در عصر انقلاب رسانه ها زندگی میکنند و هیچ حادثه ای در تاریخ جامعه و کشور از نظر آنها پنهان باقی نمیماند؟

پیامد معکوس:

اگر انگیزه ی وزارت معارف در حذف بخشی از تاریخ چهل سال اخیر عدم آگاهی نسل جدید و جوان از وقایع این دوره باشد تا به وحدت ملی آسیب نرسد، بر عکس نسل جدید به فهم بیشتر و دقیق تر این مقطع تاریخ وسوسه میشوند. آنها برای فهم حوادث تاریخی این دوره و کشف علل و عوامل آن به منابع مختلف مراجعه می کنند. بحث و ارزیابی متفاوت و متضاد منابع در این مورد شناخت حقایق این مقطع تاریخ را به نسل جدید پیچیده و دشوار میسازد. وحدت ملی در میان همین پیچیدگیهای فکری نسل تازه و جوان افغانستان آسیب می بیند؛ آنچی را که وزارت معارف میخواهد با انکار یک بخش تاریخ از آن جلوگیری کند.

وحدت ملی متاع قابل خرید و کالای وارداتی نیست. وحدت ملی را نمیتوان در افغانستان بر مبنای انکار و اغماض از واقعیت های تاریخی و اجتماعی شکل داد. وحدت ملی برخلاف تصور وزارت معارف افغانستان که با حذف وقایع تاریخی در صدد تأمین آن است از راه بیان درست این وقایع محقق میشود. زیرا با بیان صحیح حوادث تاریخی و بررسی دقیق و علمی عوامل آن میتوان به راه حل بحران های سیاسی و اجتماعی از جمله بحران وحدت ملی دست یافت.

چشم پوشی عمدی از دخالت و تجاوز پاکستان:

یکی از پیامد های اقدام وزارت معارف در حذف بخشی از وقایع تاریخ چهل سال اخیر نادیده گرفتن دخالت همسایگان و کشور های منطقه به خصوص پرده پوشی بر دخالت و تجاوز پاکستان در کشور ما است. صرف نظر از اینکه وزرات معارف از روی عمد به چنین کاری دست یازیده باشد یا نه، اما حذف بخشی از وقایع چهل سال اخیر به ویژه جنگ های دهه نود از تاریخ رسمی مکاتب حذف برگ دخالت و تجاوز پاکستان از این مقطع تاریخ کشور ما میباشد. در این دوره نه تنها پاکستان در جنگ افغانستان نقش مستقیم و گسترده داشت که اسارت صدها پاکستانی و قتل صد ها تن دیگر در مناطق و جبهات مختلف افغانستان شاهد این تجاوز است، بلکه جنگجویان عقده مند و کینه توز عرب و عجم چون سازمان القاعده نیز در این تجاوز نقش و حصه داشتند.

کاهش اعتماد بر تاریخ رسمی و دولتی :

اقدام ناموجه وزارت معارف که در واقع بازی ناشیانه با تاریخ است پیامد های بسیار منفی برای تاریخ رسمی و دولتی و مضمون درسی تاریخ در مکاتب دارد.

تاریخ که تبیین درست وقایع پیشین است برای تجربه و عبرت آیندگان ثبت و ارائه میشود. کتمان و تحریف در تاریخ ما را از درک صحیح حوادث و شناخت عملکرد خوب و بد گردانندگان و نقش آفرینان آن باز میدارد. تاریخ یک جامعه و یک کشور در هر مقطعی از زمان با تمام خوبی ها و زشتی هایش واقعیتی متعلق به آن جامعه و کشور است. تاریخ را نمیتوان بصورت گزینشی بیان کرد. به گونه ای که از خوبی هایش افسانه ساخت و به آن بالید و از زشتی هایش انکار کرد و یا از بیانش سر باز زد.

تاریخ رسمی و دولتی افغانستان که در سده های اخیر بانقش و دخالت دولت مردان نگاشته شده و به خصوص تاریخ سده ی اخیر به عنوان تاریخ رسمی مضمون درس مکاتب و مؤسسات آموزشی و تحصیلی افغانستان پر از کتمان و تحریف است. اما دیگر آن عصر انحصار نگارش تاریخ توسط دولت و دولتمداران تاریخ نویس به سر آمده است. تنها نتیجه بر آمده از این اقدام وزارت معارف بی اعتباری تاریخ رسمی و دولتی خواهد بود. نسل جدید افغانستان به جای آنکه وقت خود را به مطالعه تاریخ گزینشی و تحریف شده سرکاری تلف کنند وقایع تاریخ را در منابع دیگر جستجو میکنند.

 

برگرفته از تارنمای خاورانبه دیگران بفرستیددیدگاه ها در بارۀ این نوشته

امل15.12.2013 - 15:30

  نظری ندارم اگرم داشته باشم خوشم نمیاد چون اصلا از این کار های احمقانه خوشم نمیاد
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   محمد اکرام اندیشمند