تک سوار آزادی

۲۶ حمل (فروردین) ۱۳۹۷

اسیر دست زمستان بود بهار آزادی

هزار غنچه ی نو رس به جویبار آزادی

 

تگرگ جهل و تعصب چه گونه میریزد

ز شاخسار وطن برگ وبار آزادی

 

درخت سرو و صنبور فتد یکی پی دیگر

که تا بدست تبر است اختیار آزادی

 

به پای چوبه ی دار ِ جفا به گاه وداع

چنین نوشته به حسرت چنار آزادی:

 

طناب گردن ما را که جان من بگرفت

رسای قامت ما ساخت دار آزادی

 

دریغ و درد که سالارکاروان شود گمراه

بدست داره ٕ دزدان دهد قطار آزادی

 

تو ای منادی شب زنده دار بار دگر

بخوان به گوش عزیزان شعار آزادی

 

عَلَم فتاده ز دستان پر توان کسی  

بیا تو رستم دیگر به کار زار آزادی

 

هلا ستاره ٕ  شبتاب تاسحرگان

بتاب در قدم تک سوار آزادی

 

ز چاک دامن شب فجر نور می بینم 

طلوع صبح دگر در دیار آزادی

 

به پاس خاطر راشد بیار دسته گلی

به پیش مقدم آن شهسوار آزادیبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ رَمز را وارد کنید. اگر زمان اعتبارش تمام شد، لطفا صفحه را تازه (Refresh) کنید و شمارۀ نو را وارد کنید.
   راشد رستمی