مستان حقیقت

۲۸ حوت (اسفند) ۱۳۹۵

عشق را با وحشت وخشم وخشونت کار نیست

مهـر و شـفـقـت هم‏طراز کـیـنـه و آزار نیسـت

از تعـصـب مهــربـانـی و صـــفـای دل مجـــو

نــرمی و لـطــف و مـدارا در دم تلـوار نیسـت

شیخ ومفتی رامگو ازمطرب و معشوق و مـی

جـای تـفـتـیــش عقـایـد خــانــۀ خـمــار نیسـت

قلب افـراطی ز نـور عشـق بـاشـد بی نصیـب

قـعـــر تـاریکـی مـکان جـلـــوۀ انــوار نیسـت

محـتـسب از حـال مـسـتان حقـیـقت بی خـبــر

ذهـن فـاسـد باخـبـر از عـالـم اســرار نیســت

بـر سـر منبر چـه گویـد واعـظ ما گـپ مفـت

بی عمل را خاصیت درصحبت وگفتارنیسـت

در کـتـاب زنـدۀ دل آن چـه ‏بـیـنـدچشم عـشق

در خــــط و در واژگان مـــردۀ آثــار نیسـت

گـوهــر نـابی که ‏پیچـد درمیان مـوج عـشــق

در صدف هرگـز نگنجد در دل ابحار نیسـت

عـشـق اگـر در اوجگه شـور جنون مـی‏آورد

ایـن تمـرکـز در حــواس مردم هشیار نیسـت

با زر و قــدرت صـفای دل نمی‏آیـد بـه کـف

عشـق کارش با حـساب درهم و دینار نیسـت

همـت فـرهـاد می‏خواهـد که کُـه را بــرکنـد

راه عشق وعاشقی بر هرکسی هموار نیسـت

عشـق شـوق زندگی را جـاویـدانی می‏کـنــد

انتحــاری زیـر نـام مـذهـب و ایثـار نیسـت

عشق و آزادی و فـرهنگ و تمدن باهم انـد

لیک با قتل و ترورو وحشت اشرار نیسـتبه دیگران بفرستید


دیدگاه ها در بارۀ این نوشته
نام

دیدگاه

جای حرف دارید.

شمارۀ زیر را درج کنید
   رسول پویان