برای بزرگ دیدن نما ها، روی نقشه اشاره کنید

کار الکاشغری، از "دیوان اللغات الترک"، 1076 ترسایی. خراسان به خوبی نشان داده شده است
باز هم کار الاستخری، جنوب به ست بالا ترسیم شده است
ازهم کار الاستخری (برگردان شده)، سال 934 ترسایی. در این نقضه شمال به سمت بالا است. چنانیکه از این نقشه برمیآید دریای ارال امروزی در آن زمان به نام جهیل خراسان یاد میشده است
باز هم کار ابن وردی، نسخهء سدهء 17 ترسایی
کار ابن وردی که شاید عرب بوده باشد. سال 1001 ترسایی. این نقشه با دیامتر 16.5 ترسیم شده است و جنوب درینجا نیز به سمت بالا است
کار ابن الحوقل عرب متولد نسیبیس عراق که بیشتر زندگی اش (943 تا 973 ترسایی) را در سفر گذرانید. این نسخه از سال هزار و چهارسد و چهل و پنج ترسایی است با جنوب به سمت بالا
کار بلخی با مرز های اقلیمی. بلخ، 816 ترسایی. جنوب به سمت بالا است
کار دانشمند خراسان، بیرونی. این نقشه تقسیم بندی آب و خشکه را بر روی زمین نشان میدهد، دیامتر 9و5 سانتیمتر دارد و جنوب درینجا هم به سمت بالا است. میتوانید خراسان را دراین نقشه بیابید؟
کار الادریسی. وی نیز عرب بود. 804/1154/1456 ترسایی. درین نقشه که جنوب به سمت بالا ترسیم شده است، سرزمین ما خراسان به خوبی دیده میشود

کار الاستخری که عرب نژاد بود. سال 934 ترسایی. درین نقشه که جنوب به سمت بالا ترسیم شده است، سرزمین ما خراسان به خوبی دیده میشود