• داد خواهی و داد گستری در شعر پارسی دری
 • همه چیز را با زبان می‌بینیم و می‌شناسیم
 • کوتاهه سرایی‌های حمیرا نکهت دستگیر زاده
 • از پارسی ستیزی تا دری ستیزی
 • شعر پای‌داری از کودتای ثور تا فروپاشی حکومت دست نشانده
 • نوخسروانی قالبی برای کوتاه سرایی
 • پیشنۀ کوتاه سرایی در پارسی دری
 • سه عقرب و شعر پایداری
 • جنبش مشروطیت و شعر پایداری
 • محمود درویش: «ما قربانیانی هستیم که جامۀ جلاد برتن کرده ایم»
 • اژدهای یخزده و پایان کار مارگیر بغداد
 • شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری
 • بحثی در پیوند به شعر مقاومت پارسی دری در افغانستان - بخش چهارم
 • بحثی در پیوند به شعر مقاومت پارسی دری در افغانستان - بخش سوم
 • بحثی در پیوند به شعر مقاومت پارسی دری در افغانستان - بخش دوم
 • بحثی در پیوند به شعر مقاومت پارسی دری در افغانستان - بخش یکم
 • وجوه اشتراک و افتراق در میان دانش و هنر
 • دادخواهی و دادگستری در شعر فارسی دری
 • جایگاه حزب‌های‌سیاسی و نهادهای مدنی در دموکراسی
 • شعر سياسی – ايد يولوژيک در افغانستان


 • پرتو نادری