علی‌رضا میرزایی

علی‌رضا میرزایی متولد 1352 تهران، کارشناس ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت، دانش‌آموخته دوره عالی طراحی شبکه‌های فشار قوی برق دانشگاه ارلانگن آلمان، کارشناس‌ارشد فیزیک ذرات بنیادی دانشگاه تهران، دانشجوی دکترای فیزیک ذرات بنیادی.