• خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری بخش دوازدهم – ۲.ھ
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری بخش دوازدهم – ۲.د
 • چرا پارسی دری؟
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری بخش دوازدهم – ۲.ج
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری بخش دوازدهم - ۲.ب
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری بخش دوازدهم – ۲.الف
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش دوازدهم – ۱
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش یازدهم – ۲
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش یازدهم – ۱
 • زبان و خط پارت ها (اشکانیان)
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش دهم - ۳
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش دهم - ۲
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری، بخش دهم - ۱
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری - بخش نهم
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری - بخش هشتم
 • افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیرِ» توده های تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز - ۲
 • افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در باره «نیاکان کبیرِ» توده های تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز - ۱
 • نگاهی به لجن پراگنی ها و سیاهنوشته های آقایان غلام سخی سخا و محمد نور
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری - بخش هفتم
 • خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری - بخش ششم
 • خاستگاه و ریشه های زبان چندکانونی و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری - بخشهای سوم و چهارم
 • پارسی دری - نگاهی به خاستگاه و ریشه های این زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) – بخش دوم
 • پارسی دری - نگاهی به خاستگاه و ریشه های این زبان چند کانونی و سنتزی (آمیزه یی) – بخش یکم
 • ریشه های ناکامی و شکست پروژه های ملت سازی و دولت سازی در افغانستان
 • ایرانیزاسیون و تورکیزاسیون منطقه قفقاز مرکزی
 • پدیده های قطبی، آریایی ها، اسکیت ها، سارمات ها و...
 • اسکیت ها (سکایی ها یا ساک ها)
 • نیاز تاریخی پشتون ها به بازگشت به هویت خراسانی – ایرانی شان
 • مساله دینلین ها (نیاکان قرغیزها، تاتارها؟ و...)
 • دی ها، دینلین ها و هونوها
 • دارندگان فرهنگ آرامگاه های تخته سنگی (نیاکان تورکان) و بازماندگان شان
 • مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به میانه های آسیا
 • گذشته نمادین: کشاکش بر سر [گورستان های] نیاکان در آسیای میانه
 • آریایی ها یا تورک ها؟
 • میهن نخستین و ریشه های هندواروپایی ها، فینی ها و اگورها و تورک ها
 • توران
 • آریایی ها و ایرانی ها: میهن نخستین و مهاجرت به دشت های اورآسیا
 • آریایی های قدیم، میهن نخستین و مسیرهای پراکندگی
 • آریایی های قدیم، میهن نخستین و مسیرهای پراکندگی
 • از افسانه تا واقعیت پیرامون ایر، اریا، ایریانا و ایر(+ ان)ی
 • از «پهنه های اریایی» تا افسانه های آذربایجانی
 • نگاه توصیفی به پرونده مختومه «دیورند» - متن کامل کتاب
 • افغانستان در نقشه های جغرافیایی
 • زمینه های تاریخی- جغرافیایی روندهای همگرایی در گستره ایرانستان – بخش یکم جلد دوم
 • خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها - متن کامل کتاب
 • «اتحادیه اروآسیایی»: ساختار دگرگون سازنده جهان آینده (آنالیز توصیفی)
 • گزارش میز گرد بین المللی خبرگان در بیشکیک
 • خاستگاه و پرورشگاه تاجیک ها از ایریانم ویجه نخستین (پامیر) تا ایریانم ویجه دومین (ایران)
 • نگاهی به کتاب "میراث ایران" ریچارد نلسون فرای
 • جایگاه ناپیدای افغانستان در طرح جاده ترانس کانتیننتال ابریشم نو
 • گستره ایرانستان (فلات قاره یا پشته پهناور ایران)
 • نگاهی به «تیوری چهارم» آلن دو بنوئا و پست گلوبالیسم (پساجهانشمولی) یا پست لیبرالیسم
 • سفر بی بازگشت استاد داکتر ایرج افشار
 • در جستجوی سر نخ «کلاوه ی سر در گم استراتیژیک» افغانستان


 • عزیز آریانفر