• گفت و گویی با مسعود اطرافی در آن سال‌های تاریک
 • هر روز یک فرخنده، هر روز یک دادخواهی نافرجام
 • سکوت جامعۀ مدنی در چهاره راه بحران سرنوشت
 • و چنین گفت رامسیس دموکراسی افغانی! «خشونت علیه زنان در فرهنگ ما نیست»
 • هر قوم برای افغانستان و افغانستان برای همه اقوام!
 • داعش و آیندۀ افغانستان
 • روزهای دشوار انجمن نویسنده گان افغانستان
 • ماهمه‌گان بازمانده‌گان قابیل ایم!
 • سفری در ادامۀ دریا و آن شب مهتابی
 • آمیب شناسی مافیای قومی
 • سر لشکر خواب همه لشکریان را پوره می کند!
 • مافیای قومی، قوم نیست!
 • از هویت قومی تا هویت ملی
 • دموکراسی، احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی
 • جنبش روشنایی و گره خونین بن بست!
 • مرکز عدلی قضایی یا محکمۀ اختصاصی انقلابی!
 • نیمۀ هستی آدم تاریک بود
 • تغییر نام فارس به ایران و پیآمدهای آن به کشور های حوزه!
 • اسب شاه بقه ها
 • حکومت وحدت ملی و یک روز بی دروغ
 • تقدیر از اجراآت خو ب: تکمیل ۳۹ پروژۀ ساختمانی و زیربنایی در سال ۲۰۱۵
 • مبارزۀ برنامه‌ریزی شده با مواد مخدر، راهی که باید از آن گذشت!
 • افغانستان کشور بی پرچم، کشور بی سرود! - بخش یکم
 • اشک‌هایم را نوشیدم
 • وحدت ملی گل سنگ‌ها
 • فرخنده و رهزنان دین محمد (ص)!
 • پیلان نواله خوار وکشتی های افتاده در توفان
 • انگل خانۀ ملی افغانستان!
 • تقدیر ما در شعر اقبال
 • ما کار خود را می کنیم، هرچه بادا باد!
 • هلمند خونین، و همسایه دوستی رییس جمهور!
 • گوسفندان چاق امرخیل در چراگاه کمسیون انتخابات!
 • تاریکی پراگنی های نورستانی!
 • سخنی و بدرودی با رییس جمهور
 • انتخابات و دموکراسی
 • چهار تکبیر غیابی بر دولتی فرو رفته در آوار فساد!
 • انتخابات، مشروعیت نظام و پاسداری از رای شهروندان
 • سومین تجربۀ دموکراسی و دوراهۀ سرنوشت
 • سوم حوت، رستاخیز کابل
 • دموکراسی و نگرانی‌ها
 • قسیم اخگر، مسافر سرزمین توفان‌ها
 • نجفی لب باز کرده است...
 • شاید به سنگی بدل شده ام
 • فاوست‌های روزگار ما
 • در امتداد دهشت تاریخ
 • زبانت بریده باد، دشنام‌سالار دموکراسی!
 • کشتند بشر را که سیاست این است!
 • در «وادی گرگ‌ها» چه می گذرد!
 • و این تندیس‌های ذهنی ما
 • والی جهادی- دموکرات پروان، و نصرت اقبال برگشته!
 • نگاهی به زنده‌گی اخگر به بهانۀ جایزۀ آزادی
 • قسیم اخگر و خاکستر روزگار
 • حکایت اشتران جمازه
 • پایان دوران «مارشال!»
 • دانشگاه به روایت دیگر
 • گاوان در دادگاه "جالینوس" معارف!
 • مخدوم رهین و کمیسیون اختناق آزادی بیان!
 • سنت و نوگرایی در افغانستان
 • کجکول پایتخت تمدن اسلامی
 • یک سبد گل سپاس برای پاسداران آزادی بیان!
 • زن در سراپردۀ تندیس‌ها
 • هر واژه یک شهروند است
 • و این ماجرا را نقطۀ پایانی نیست!!!
 • همان کشتی و همان ناخدا
 • انفجار در خلوت آبی نیروانا
 • کله سالار کوتاه قامت! روایتی از شهر خربوزه
 • گلوله همیشه راهش را کج نمی کند!
 • ننگ بر این سکوت باد!
 • آزمون های استخباراتی همسایه گان
 • واین مدینۀ شقاوت
 • نشست توکیو و دو راهه ی رازناک سر نوشت!
 • قلب آسیا و جامعه ی مدنی
 • جعل در دایرة المعارف! بیایید دندانهای اسب را بشماریم!
 • پایتخت شرمساری افغانستان
 • تختهء مشق آزادی بیان و معمارکارهای ویران
 • سخنی با رییس جمهور و آن ماجرای نجفی
 • رییس جمهور آینده را چه کسی انتخاب می کند!
 • نستوه نادری به ضمانت سر رها شد
 • نستوه نادری در پشت میله های زندان
 • جشن جمشیدی نوروز
 • در مراسم اعدام آفتاب
 • دولت، جامعهء مدنی و بیماریهای همگون
 • بیست وششم دلو درتاریخ افغانستان دیگروجود ندارد!
 • یک آزمون در سه کاخ
 • دفتر درقطر صدا در پاکستان
 • بروید وزمین های خود راپشم بکارید
 • حکمت عملی حکیم ابوالبیان حامد کرزی
 • کشف تازه ی رییس جمهور
 • واین مثلث بی قاعدهء خونین
 • «سیمرغ» و یاد داشتی برآن
 • در سراپردهء تندیسها
 • و این کاوهء روزگار ما
 • مگرآن شیخ بزرگواربه سخن درآید!
 • تا باران دموکراسی
 • از آزادی عقیده تا آزادی بیان
 • پرواز آخرین
 • مفهوم وساختار پارلمان
 • «ما و پاکستان» بار دوم به بازار آمد
 • من آماج یک توطئهء بزرگ شده ام ( آگاهی )
 • ازحسنک وزیرتا اجمل نقشبندی
 • سی و دو سال است که پاییز حنیفی بر نمی گردد!
 • اگر رییس جمهور چنین بخواهد!
 • در حاشیهء قیام سوم حوت
 • ای سرزمین سیه بختان!
 • بن بست دوم پس از خوان هشتم
 • ما لعبتکانیم و جهان لعبت باز!
 • چهره های تازه سیاف و قانونی را بر می گردانند!
 • ماجرای تانکرهای مواد سوخت و چهار روز دیگر
 • دشمن در تاریکی توطئه می کند و ما همه گی از تاریکی می ترسیم!
 • دولت ایران و غارت تیل افغانستان
 • داکترمهدی، من و آن روز های دشوار
 • در حاشیهء قیام سوم حوت


 • پرتو نادری