• در دفاع از مقاومت عطا محمد نور
 • از خیانت سوداگرانی مانند عبدالله بیاموزیم
 • با شناختن عناصر مشکوک و خائن، موفقیت بدست میاوریم
 • پس از هفده سال
 • هوشمندانه مواظب باشیم
 • برای گذر از برزخ تاریخی
 • شکایتی از «ملا»
 • اقوام زیر ستم متحد شوید!
 • تاجیک پس از احمدشاه مسعود
 • نخبه های اقوام زیر ستم، بخود آیید
 • همبستگی می تواند سپری باشد
 • شهید مسعود را همواره در نظر بیاوریم
 • گروه «طالبان»، مسلمان نیست
 • تا دیر نشده اقدام کنید!
 • پیام های هوشدار!
 • از افشأ کمبودهای خود و از نقد سیاست های «افغان ملتی» نهراسیم
 • فرخنده، ما را به سخن آورد
 • به پیشگاه خواهر نازینم فرخنده
 • از کدامین درد بنالیـــم
 • بیان دردِ دلی با تاجیکان
 • لجاجت برخی افغان (پشتون) های متعصب وتبعیض طلب
 • هموطن تودیگر «رعیت» نیستی؛ یک شهروندی
 • وطندار، نمی شنوی که به تکرار میگوید (تمام خرده هویت ها «باید» تحت نام «افغان» گردآیند)
 • آنچه را که باید نامزدهای ریاست جمهوری ورأی دهندگان بیاموزند
 • من افغان نیستم
 • مدعیان اصلاح نظام به مرام مردم خیانت نمودند
 • درک غلط، کشوررا به فنا ونابودی سوق داد!
 • احمدشاه مسعود آغازگر زمان و عصر خودش است نه تکرارکنندهٔ سنت های گذشته
 • جهاد در اساس زمینه ای بود برای ابهام زدایی
 • برتری طلبی قومی انتقاد وطرد شود


 • وحید غیاثپور کاظمی