• در حاشیۀ رویداد فاریاب
 • ضرورت محکومیت و حضور محدودیت ها
 • از درخت انتخابات چه میوه یی بر زمین خواهد ریخت
 • یادداشتهای برای بازشناسی عوام فریبی در افغانستان
 • درحاشیۀ «چگونگی قسمتی از وقایع ارگ»
 • این "دموکراسی . . .؟"
 • قره باغ غزنی را طرف توجــه قرار بدهیم
 • انسانکشی دوستی است یا صلح؟
 • بازهم اندکی در بارۀ رنجهای مهاجر هموطن
 • استراتیژی پاکستان در افغانستان، موفق است
 • بازهم در بارۀ گلبدین حکمتیار و رهایی زندانیان
 • عبرت سال پسین
 • صدقۀ تحصیل شوی!
 • خودسانسوری، می‌تواند خودفریبی باشد - ۲
 • خود سانسوری، میتواند خود فریبی باشد
 • دو نوع انسانکشی درخدمت همدیگر
 • پیرامون پول «حــرام» دفتر «خانم اول کشور»
 • راکتهای حکمتیار و بوتهای دادشانی
 • ناتو، طالبان تروریست را آبروی! دفاعی میدهد؟
 • فاسدان چه خواهند گفت؟
 • «حـزب وطـن»؟
 • بی سرنوشتی و غربت در زندانهای پاکستان و ایران
 • چـــرا گسیل نیروی بیشتر ناتو به افغاتسان؟
 • دادخواهی در زمانۀ بیدادگر
 • در حاشیۀ روز مادر
 • پیوند تروریست پروری حکومت افغانستان با آمدن گ.حکمتیار
 • معامله و مردم فریبی
 • در حاشیۀ رویداد انسانکشی در شفاخانۀ چهارصد بستر
 • خوب است اگرهندوها وسیکهـ های هموطن ما، جشن هولی برگزار نمایند
 • در حاشیۀ قتل بانو شراره بلخی
 • در حاشیۀ انسان کشی های طالبان در قندوز
 • آیا فرخنده کشی های دیگر در راه نیست؟
 • به بهانۀ انتشار کتاب خاطرات شادروان میرمحمد صدیق فرهنگ
 • سلاح فروشان، خونریزی می خواهند
 • چندکوتاه نوشت، پیرامون تروریست ها و قربانیان آنها
 • در حاشیۀ موضوع اختلاس در وزارت معارف و ضرورت تحقیق – بخشهای دوم و سوم
 • در حاشیۀ موضوع اختلاس در وزارت معارف و ضرورت تحقیق - بخش یکم
 • کوتاه سخنی پیرامون ۷ و ۸ ثور
 • با «خداداده گان» ستیزه کنید!
 • در حاشیۀ موضوع گدایی گری
 • چالش کوچی ها به کجا می رسد
 • کسانی که تروریست ها را کمک نمودند، محاکمه شوند
 • من بر ایجاد «مرکز اسلامی درکابل» اعتراض می کنم


 • نصیر مهرین