• برنامۀ صلح حکمتیار میتواند بدیلی برای اشرف غنی باشد!
 • از روشنفکر متعهـد تا روشنفکر متعبـد
 • از کلی گویی قلم بدستان و مبهم سرایی رهبران، همه خسته شده اند
 • استبداد «مقدس» ۹۰۰ سال پیش در کاربرد سیاسی حکومت وحدت ملی
 • خونبهائیکه تاریخ را رقم زد
 • سهم بندی قدرت میان دو تیم در تشکیل کابینه
 • ما بیک دور باطل امید بسته ایم و قضایا را خوشبینانه تماشا میکنیم
 • عروج و نزول دولت ها در امتداد تاریخ
 • استبداد خود ارادیت در سایۀ نظام ریاستی
 • پروندۀ که هنوز ناتمام است!
 • آیا تیم دوکتورعبدالله از مثلث برمودای ارگ جان بسلامت خواهد کشید؟
 • سرانجام تقلب و توطئه ها در انتخابات، منجر به خیانت ملی گردید
 • آیا واقعاً مثلث انتخاباتی آقای اشرف غنی به مربع ارتقا یافته است؟
 • آیا اردوی ملی به اسلامی شدن ضرورت دارد؟
 • چرخش غیرمنتظرۀ رئیس جمهور در طرح تغییر متن قانون اساسی
 • مؤلفه های تغییر و تحول در دولت آینده چگونه تحقق خواهد یافت؟
 • نزدیک شدن زمان انتخابات وسراسیمگی تیم حاکم


 • مهندس خلیل الله رؤوفی