• مصاحبه در بارۀ ترور جنرال رازق با محترم نصیرمهرین
 • توطئۀ خائنانه و ضد ملی
 • چرا عاقل کند کاری که بارآرد پشیمانی
 • بس است، واقعیت ها را پنهان نکنید: چند سخن دربارۀ «دیدار آشنا»
 • دیورند، مصاحبۀ ناشر رنگین با نصیرمهرین - ۱
 • خاطرات فراموش ناشدنی از رادیو افغانستان
 • چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان، گلبدین حکمتیار و مولوی هیبت الله وجود دارد؟
 • برای محکومیت جنایت و جنایتکار باید فعال بود
 • شعر های «انقلابی» شاعران خلقی-پرچمی وابسته به اتحاد شوروی سابق – بخش سوم
 • مرور مختصری بر زندگی و جنایات تروریستی ملا محمد عمر
 • وضع اسفبار موسیقی در افغانستان
 • مرغ "رفیق" صمد ازهر(فتح) شکنجه گرمعروف یک لنگ دارد
 • بازهم دروغ های شاخدار شکنجه گر مشهور صمد ازهر (فتح)
 • پیشنهاد بنیاد ژورنالیستان آریانا برای تعدیل قانون اساسی
 • فرهنگیانی که قربانی استبداد شدند
 • اعلامیه بنیاد ژورنالستان آریانا
 • شعر های «انقلابی» شاعران خلقی-پرچمی وابسته به اتحاد شوروی سابق – بخش دوم
 • شعر های «انقلابی» شاعران خلقی-پرچمی وابسته به اتحاد شوروی سابق – بخش یکم


 • محمد حیدر اختر