• به مناسبت روز وهفته شهید
 • مکثی بر تصمیم کمیسیون ویژه مبنی به حذف ۲۵ تن از کاندیدان
 • آنچه بر من و بر «جنبش رستاخیز تغییر» گذشت
 • بار دیگر جنجال «قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناسنامه» بالا گرفت!
 • بحث چهارم – بخش پنج و پایانی (پارچه‌های "سازمان جوانان مترقی افغانستان" و "شعلۀ جاوید")
 • مبحث چهارم – بخش چهار: گروه انقلابی خلق‌های افغانستان ( سازمان رهایی)
 • مردی را که من می‌شناسم...!
 • ادامۀی مبحث چهارم - بخش سوم (ساما(
 • ادامه بحث چهارم – بخش دوم
 • بحث چهارم، بخش اول - «جریان شعلۀ جاوید»
 • دربارۀ خاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی
 • به ادامه بحثهای قبلی، مبحث سوم «سازا»
 • يادي از پارتیزان نترس، حفیظ آهنگرپور
 • محمد طاهر بدخشی و نمک ناشناس ها - بخش سوم
 • محمد طاهر بدخشی و نمک ناشناس ها – بخش دوم
 • محمد طاهر بدخشی و نمک ناشناس ها - بخش یکم
 • متن اطلاعیۀ انحلال «سـفـزا» و ادغام آن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان – بخش پنجم
 • متن اطلاعیۀ انحلال «سـفـزا» و ادغام آن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان – بخش چهارم
 • متن اطلاعیۀ انحلال «سـفـزا» و ادغام آن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان – بخش سوم
 • متن اطلاعیۀ انحلال «سـفـزا» و ادغام آن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان – بخش دوم
 • متن اطلاعیۀ انحلال «سـفـزا» و ادغام آن به حزب دموکراتیک خلق افغانستان


 • فرزاد مجیدپور