• چگونه می توان در نبود ملت، از هویت ملی سخن گفت؟
 • کرزی در المپیای سوچی
 • در ترکیه چه می گذرد؟
 • اولترا ناسیونالیسم لگام گسیخته و افراط گرایی مذهبی، ریشه های فتنه در کشور
 • امریکا با ایران کنار می آید؟
 • نامه یی به یک دوست در باره روابط ناهموار افغانستان و پاکستان
 • نقش قدرت های بزرگ و منطقه در ریختیابی بحران سردرگم متاجیوپولیتیک افغانستان
 • داکتر موسی شفیق: «ما نمیخواهیم افغانستان را قربانی پشتونستان کنیم»
 • بررسی پروژه های امریکایی «پشتونستان بزرگ» و «بلوچستان بزرگ»
 • تصمیم روسیه به بستن مسیر ترانزیتی تدارکات سپاهیان امریکا و ناتو به افغانستان
 • «کنفدراسیون افغانستان»: پیشگویی های راهبردی در بارۀ ساختار آینده نظام در کشور
 • سپهر تیره و تار افغانستان پس از ٢٠١٤
 • افغانستان باید پیش از رفتن ارتش امریکا بیطرفی خود را باز یابد
 • گزارش نشست بین المللی خبرگان به روزهای 8-9 نوامبر 2011 در دبی
 • گزارش میز گرد بین‌المللی "منازعه و صلح آفرینی در افغانستان" در شهر دوشنبه
 • سخنرانی در پژوهشکده مطالعات راهبردی ریاست جمهوری آلماآتی
 • گزارش همایش بین المللی سناریوها برای افغانستان و دگرگونی امنیت منطقه یی در آلماآتی، جون 2011
 • کنفرانس خبری احمد ولی مسعود و عزیز آریانفر در قزاقستان
 • آیندۀ وضعیت بیطرفی افغانستان
 • گره کور پیمان راهبردی با امریکا و چالش های پیش رو
 • گفتگوی «مرکز بین المللی صلح» با عزیز آریانفر در مورد تجزیه افغانستان
 • عمو سام در راه اژدها حکایت پیکار عمو سام با اژدهای هفت سر
 • نیاز تاریخی به راه اندازی گفتمان بزرگ سراسری در زمینه دستیابی به اجماع ملی
 • شکست امریکا و پیشتازی چین در بازی جیو اکونومیک در آسیای میانه
 • حکایت نبرد عمو سام با اهریمن در «یاغیستان» و ماجرای ساختن دمکراسی وال استریتی در آن سرزمین
 • پیرامون بی طرفی افغانستان
 • طالبان چه کسانی هستند؟


 • عزیز آریانفر