• رویکرد فعال جنرال آمریکایی و عقبگرد جنرال افغانی
 • قدرت و نگاه هاى متفاوت به آن!
 • سيماى واقعى مسعود!
 • تجليل از استقلال در اوج اسارت!
 • عقبگرد سياسى يا سقط جنين! چال سياسى يا چالش درونى تيم صلح و اعتدال؟
 • قحط الرجال در ریاست پارلمان
 • رؤياى شيرين صلح و واقعيت تلخ جنگ!
 • يك تير و چند فاخته! (اقدام غير مترقبه و مرموز اشرف غنى)
 • خليلزاد، از بنيانگذارى جنگ تا معمارى صلح!
 • شانس و تدبير در زنده گى يك سياستمدار!
 • صف بندى هاى داخلى و خارجى در آستانه انتخابات!
 • استفاده ابزارى كرزى از اپوزيسيون حكومت وحدت ملى!
 • يروزى يك سياستمدار پشتون تبار در انتخابات پاكستان! (پيآمد ها و تبعات آن بر افغانستان)
 • عقبگرد به قوميت و واپسگرايى به بدويت!
 • ٢٦ سرطان! سقوط سلطنت و ظهور جمهوريت
 • انزواى سياسى ارگ در مقياس داخلى و خارجى!
 • از بدويت به مدنيت ! طرح ادغام قبائل به ايالت خيبر پشتونخوا
 • ابعاد استخباراتى جنگ فراه!
 • ما دقيقاً چه مى خواهيم؟
 • قوت ها و ضعف هاى رويداد هشت ثور !
 • از افتخار تا توجيه گرى!
 • چرا در انتخابات شركت كنيم؟
 • رويكرد منافقانۀ پاكستان به افغانستان؟
 • جابجايى مجدد ناقلين، از كتاب دويمه سقاوى تا طرح شهرك سازى حكمتيار!
 • فرآيند خودكامگى در نظام هاى ايديالوژيك!
 • مسعود و مزارى
 • هفت و هشت ثور در پسمنظر تاريخ!
 • سرنوشت انتخابات در قبال سازشها و کشمکشهای درانی و غلجایی


 • عارف منصوری