• افغانستان در بستر پرتلاطم منطقوی و بین المللی
 • دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا
 • فاجعۀ موصل عراق در کندوز افغانستان، طالب = داعش
 • مردم شمال افغانستان، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیایی
 • طالبان و روزهای دشوار هرات – بخش پایانی
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش هفتم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش ششم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش پنجم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش چهارم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش سوم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش دوم
 • طالبان و روزهای دشوار هرات - بخش نخست
 • شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا و تأثیر آن بر افغانستان
 • افغانستان قربانی تقابل قطب‏های منطقوی و جهانی
 • درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده
 • تأثیر بحران اوکراین در منطقه و افغانستان
 • ضرورت گذار از بحران عمومی به مدنیت در افغانستان
 • وضع کنونی افغانستان در منطقه و جهان
 • تصویر عینی از شهر کابل - ٤
 • تصویر عینی از شهر کابل - ٣
 • تصویر عینی از شهر کابل - ٢
 • تصویر عینی از شهر کابل
 • افغانستان و چرخشهای تازۀ منطقوی و بین‏المللی
 • پاکستان بر سر دوراهی انتخاب
 • صلح خیالی و صلح واقعی در افغانستان
 • نگاهی به نقش موسسات خارجی (NGO’s) در افغانستان
 • پس لرزه های آتشین جنگ سرد در خاورمیانه
 • ابعاد مثبت و منفی تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی و نقش آن در افغانستان
 • اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان پس از کودتاي ثور 1357
 • از هریوا تا مشهد (سفر سال 1385)
 • گسترش انارشیزم مافیایی بجای نظام سیاسی در افغانستان
 • سفری در مسير وحشت
 • نگاهی به چند و چون لوی جرگه در کابل
 • ترور استاد ربانی و ضرورت مبارزۀ تمدن با توحش
 • انگيزه های جنبش و شورشگری در هرات
 • مدرنيزم و سنتگرايی در افغانستان


 • رسول پویان