• در غرب ایدیولوژی صادراتی وجود ندارد!
 • ادبیات مردم (نوشته ای از بدخشی)
 • نامۀ بدخشی به نبی عظیمی
 • «سناریو سازی» اوضاع کشور و «خنثی سازی» نقش مردم
 • شخصیت یا برنامه (داعیه)!
 • مزاری: آرمانت ادامه دارد...
 • میکانیزم ایجاد «حکومت موقت» و «انتخابات زود هنگام»!
 • به عوض «توقع تغییر حکومت توسط خارجی ها» یا «ملامت سازی آنها» به پای خود ایستاده شویم!
 • ترسانیدن اقوام غیر افغان از خارجی ها
 • مشکل ما «دری - سیاسی» یا «دری - اوغانی» است!
 • وضع موجود در کشور و راه ھای حل آن
 • «گوگل بازی» یا «پالیدن تعداد دندان های اسپ در کتاب ها»
 • تقسیم بندی تاجیکان!
 • متن گفتگوی دکتور لعلزاد با ویلیام موریس گرداننده شبکه بین المللی ای ان ان (Arab News Network)
 • باز هم در مورد «تیوری توطیه»
 • مقوله های مشابه «قسمت و تقدیر» و «تیوری توطیه»!
 • مردم ما قربانی «حاکمیت قبیله و برتری خواهی های آن» است!
 • فدرال یا فدرالیزم؟
 • بازی جدید «ارگ» و «استاد عطا»!
 • ایران کجاست
 • کشور مصنوعی و بن بست کنونی!
 • گروههای تباری افغانستان در میراث کروموزوم- وای شریک اند
 • اهمیت برنامه و ساختار نظام سیاسی
 • چرا باید به تیم اصلاحات و همگرائی رای داد؟
 • نگاه گذرا به برنامۀ «اجندای ملی» و راه حل بحران سیاسی کشور – متن کامل
 • نگاه گذرا به برنامۀ «اجندای ملی» و راه حل بحران سياسی کشور
 • گزارشی مختصر از محفل گرامیداشت از اخذ دکترای مجیب الرحمن رحیمی در لندن
 • گزارش مختصر ازمراسم شکوهمند هفتۀ شهید
 • خودگردانی اداری، راهی به سوی ثبات و دموکراسی در افغانستان پسا ٢٠١٤
 • انتخابات دموکراتیک و نظام غیرمتمرکز، شاه کلید حل مشکلات کشور
 • سیاست زبانی در افغانستان: تنوع زبانی و وحدت ملی
 • موضعگیری در افغانستان (ترجمه)
 • ارواح گذشتگان افغانستان
 • متن نامۀ دانا روهرابکر به زلمی خلیل زاد (21 جون 2012)
 • اطلاعیۀ جمعی از فرهنگیان تاجیک مقیم اروپا
 • نظام غیر متمرکز یا وثیقۀ کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی
 • مکالمه تیلفونی احمدشاه مسعود و ملا عمر
 • متن پیشنهاد روهرابکر و گوهمیرت به مجلس نمایندگان امریکا (در مورد غیرمتمرکز ساختن قدرت در افغانستان)
 • تسلیت نامه و فراخوان شماری از فرهنگیان افغانستان در بریتانیا به مناسبت شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی
 • راه حل مشکلات قومی درافغانستان: غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده*
 • انتخابات سالم در افغانستان
 • افغانستان: کشوری که حتی روز استقلال آن هم جعلی است!
 • بحثی پیرامون راههای ایجاد وحدت ملی درکشور


 • دکـتـور لـعـل زاد