• تشدید تنشهای امریکا و روسیه وپیامد آن برای افغانستان
 • چرا افغانستان محکوم به جنگ گردیده است؟
 • ریاکاری وعهدشکنی های اشرف غنی
 • بهبود روابط روسیه و امریکا به نفع افغانستان است
 • ترور دولتی در افغانستان خطرناکتر از داعش است
 • حضرت آدم «ع» عقل را انتخاب نمود
 • چرا در دولت وحدت ملی داعش فربه ترگردیده است؟
 • انکسار قدرت، کودتای لغزنده به دیکتاتوری است
 • جنایات و فجایع بدتر در افغانستان درآستانه تکوین است
 • آیا امریکا قدرت برتر جهان باقی می ماند؟
 • شوروی، بهشت برباد رفتۀ روسها
 • ترس و نگرانی اروپا از روسیه
 • آقای اشرف غنی، بی مسئولیتی تا کی؟ و گمراهی تا کجا؟
 • قمار بزرگ ترامپ با پوتین درمبارزه باتروریسم
 • چالشهای روبروی ترامپ در افغانستان
 • جنگهای لفظی در رده های بالای دولت، خطرناکتر از تروریزم است
 • ابتکار سفیر بیدارگر، کتاب به جای تفنگ و انتحار
 • ائتلاف نامبارک و نامشروع عبدالله با عربستان
 • فجایع سوریه ونشانه های آن در افغانستان
 • شکست سیاست خارجی امریکا درافغانستان وجهان
 • بیعت سران دولت وحدت ملی به حکمتیار
 • تحولات سیاسی واجتماعی روسیه درزمان پوتین
 • روابط روسیه و امریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی
 • پایان عصر اسلام کریمُف
 • دومای روسیه از دوران تزارها تا پوتین
 • ای برادر، تو پنداری آزادی اما دربندی
 • سناریوی مسکو! حمایت ازکرزی بجای اشرف غنی
 • افغانستان گروگان ناتو
 • موفقیتهای دیپلماسی پوتین در سرگیری روابط با ترکیه
 • فاجعه دموکراسی در چوک دهمزنگ کابل
 • پیامد فجایع سوریه برای افغانستان و سایر کشورها
 • چالش های جنگ قومی درافغانستان خطرناک تراز تروریسم است
 • عواقب پیمان نظامی ناتو برای افغانستان و جهان
 • دورنمای روابط روسیه و اتحادیۀ اروپا
 • تحریکات غیرمسئولانۀ ناتو برعلیه روسیه
 • زنگها در افغانستان عزای کی را می نوازند؟
 • اتحاد برای پیروزی دموکراسی
 • فریاد عادلانۀ مهاجر افغانستانی لندن را لرزانید
 • پُررویی و بلهوسی های سیاسی کرزی
 • جنگ خبری امریکا وغرب برعلیه پوتین به نفع کی خواهد بود؟
 • عاقبت سال نو به خیر «مکثی بر پیام اشرف غنی»
 • داستان پاسپورت دزدی کاکای کرزی
 • چهارده رویای دائمی فاشیسم «از دیدگاه فیلسوف معاصر جهان اکوامبرتو»
 • دفاع و تجلیل از مقام زن در افغانستان «تقدیم به نخستین سالگرد شهادت فرخنده»
 • روسیه، امریکا و چین، استراتژی نفوذ در جهان
 • چرا میراث های سیاسی و فلسفی لنین در روسیه تابو گردیده است؟
 • غربی ها مسوول و مقصر بدبختی ها، فقر و آوارگی مردم افغانستان هستند


 • دکتور علی احمد کریمی