• چرا و تا کی جنگ و تحریم بر علیه مردم افغانستان؟
 • نقش نیایش و دعا در جنگ با کرونا!
 • ناکامی های سیاسی زلمی خلیلزاد در افغانستان
 • خودکشی سیاسی اشرف غنی
 • سکوت نگران کننده و وجدان خفتۀ غرب در انتخابات افغانستان !
 • برازندگی اندیشه های آزادیخواهانۀ فیلسوف امریکا در جنگ افغانستان !
 • جسارتهای اشرف غنی درجنگ با مجاهدین
 • آفـتهای تنبلی اجتماعی در افغانستان
 • خلاء اخلاقی در آیینۀ دولت و اجتماع
 • چگونه وطن را از حاکمیت وطن فروشان افتخاری آزاد گردانیم؟
 • کمیدی دموکراتها در برکناری رئیس جمهور ترامپ
 • امریکا در افغانستان باقی خواهد ماند!
 • بازی قدرتهای اتمی جهان در افغانستان!
 • قسمت مردم امریکا از جنگ افغانستان، بیوه باردار و...!
 • چرا مردم افغانستان انتخابات را تحریم نمودند؟
 • اگر یکجا نباشیم گرگها همه را می خورند!
 • طالبان روسیه رابجای امریکا انتخاب نمودند!
 • لجاجت های سیاسی اشرف غنی در تلویزیون طلوع!
 • چگونه در افغانستان مهربانی را جایگزین خشونت کنیم؟
 • برگزاری انتخابات مفید تر از توافق صلح است!
 • سیاست دوگانه امریکا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان!
 • گذشت، آزادی از خشونت و کینه توزی است
 • آیندۀ دموکراسی در افق خونین افغانستان!
 • تنوع قومی در افغانستان تهدید نیست!
 • روسیه افغانستان را تنها نخواهد گذاشت!
 • قربانی مردم قهرمانی نیست، اتمر را بهتر بشناسید!
 • نبرد دشوار مردم بر علیه بردگان تاریخ!
 • افغانستان، جمهوری «کلپتوکراسی» یا دزدسالاری!
 • گمراهی تا کجا؟
 • افغانستان دربازی بزرگ قدرت های برتر جهان !
 • نگاه دیگر به طالبان!
 • تشدید تنشهای امریکا و روسیه وپیامد آن برای افغانستان
 • چرا افغانستان محکوم به جنگ گردیده است؟
 • ریاکاری وعهدشکنی های اشرف غنی
 • بهبود روابط روسیه و امریکا به نفع افغانستان است
 • ترور دولتی در افغانستان خطرناکتر از داعش است
 • حضرت آدم «ع» عقل را انتخاب نمود
 • چرا در دولت وحدت ملی داعش فربه ترگردیده است؟
 • انکسار قدرت، کودتای لغزنده به دیکتاتوری است
 • جنایات و فجایع بدتر در افغانستان درآستانه تکوین است
 • آیا امریکا قدرت برتر جهان باقی می ماند؟
 • شوروی، بهشت برباد رفتۀ روسها
 • ترس و نگرانی اروپا از روسیه
 • آقای اشرف غنی، بی مسئولیتی تا کی؟ و گمراهی تا کجا؟
 • قمار بزرگ ترامپ با پوتین درمبارزه باتروریسم
 • چالشهای روبروی ترامپ در افغانستان
 • جنگهای لفظی در رده های بالای دولت، خطرناکتر از تروریزم است
 • ابتکار سفیر بیدارگر، کتاب به جای تفنگ و انتحار
 • ائتلاف نامبارک و نامشروع عبدالله با عربستان
 • فجایع سوریه ونشانه های آن در افغانستان
 • شکست سیاست خارجی امریکا درافغانستان وجهان
 • بیعت سران دولت وحدت ملی به حکمتیار
 • تحولات سیاسی واجتماعی روسیه درزمان پوتین
 • روابط روسیه و امریکا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی
 • پایان عصر اسلام کریمُف
 • دومای روسیه از دوران تزارها تا پوتین
 • ای برادر، تو پنداری آزادی اما دربندی
 • سناریوی مسکو! حمایت ازکرزی بجای اشرف غنی
 • افغانستان گروگان ناتو
 • موفقیتهای دیپلماسی پوتین در سرگیری روابط با ترکیه
 • فاجعه دموکراسی در چوک دهمزنگ کابل
 • پیامد فجایع سوریه برای افغانستان و سایر کشورها
 • چالش های جنگ قومی درافغانستان خطرناک تراز تروریسم است
 • عواقب پیمان نظامی ناتو برای افغانستان و جهان
 • دورنمای روابط روسیه و اتحادیۀ اروپا
 • تحریکات غیرمسئولانۀ ناتو برعلیه روسیه
 • زنگها در افغانستان عزای کی را می نوازند؟
 • اتحاد برای پیروزی دموکراسی
 • فریاد عادلانۀ مهاجر افغانستانی لندن را لرزانید
 • پُررویی و بلهوسی های سیاسی کرزی
 • جنگ خبری امریکا وغرب برعلیه پوتین به نفع کی خواهد بود؟
 • عاقبت سال نو به خیر «مکثی بر پیام اشرف غنی»
 • داستان پاسپورت دزدی کاکای کرزی
 • چهارده رویای دائمی فاشیسم «از دیدگاه فیلسوف معاصر جهان اکوامبرتو»
 • دفاع و تجلیل از مقام زن در افغانستان «تقدیم به نخستین سالگرد شهادت فرخنده»
 • روسیه، امریکا و چین، استراتژی نفوذ در جهان
 • چرا میراث های سیاسی و فلسفی لنین در روسیه تابو گردیده است؟
 • غربی ها مسوول و مقصر بدبختی ها، فقر و آوارگی مردم افغانستان هستند


 • دکتور علی احمد کریمی