• چگونگی روند رای دهی در انتخابات مجلس نمایندگان ۱۳۹۷
 • انواع حکومت
 • حقایقی که سال ها پاکستان آنرا بی بنیاد می پنداشت
 • فشرده ویژه گی طرز دولت داری خوب اندراگاندی
 • افغانستان در آتش دموکراسی انتخابات!
 • نتایج مقدماتی انتخابات ۹۳ و دیدگاه های اعضای ستاد های پیشتاز
 • فیفا: تقلب مشروعیت انتخابات را زیر سوال نبرده
 • چگونگی روند رای دهی در روز انتخابات (جشن ملی) ۱۳۹۳
 • به کاندیدان ریاست جمهوری و وکلا و سناتوران مجلسین شورای ملی
 • دو حکومت، حکومت موازی طالبان با حکومت مشروع افغانستان!
 • انتخاب هیت اداری مجلس نماینده گان شورای ملی!
 • از سر گیری گفتگو های صلح میان طالبان و امریکایی ها
 • آماده گی مذاکره و گفتگو طالبان با امریکایی ها
 • حمله شورشیان به یک پا یگاه امریکایی ها درشمالشرق (ولایت پنجشیر)
 • هشدار سریع امریکا به پاکستان
 • جنرال پیتریوس و انتقال مسولیت های امنیتی!
 • نیرو های افغان و مسولیت امنیت کشور
 • ایران و مواد نفتی آن به افغانستان!
 • کناره گیری رییس رسیده گی کمک های امریکا به افغانستان
 • امریکایی ها و مردم روستایی در جنوب کشور!
 • جرگه ملی مشورتی صلح کابل


 • دل آقا صوفی زاده