• احیای شاه هراه ابریشم در قرن بیست و یک
 • اعمار پروژۀ شاهراه گردن دیوار، دهلیز مهم ترانسپورتی کشور
 • مزایای اقتصادی پروژه کاسا یک هزار برای افغانستان و کشورهای همجوار
 • کابل در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت
 • راه لاجورد دهلیز ترانزیتی بدیل برای افغانستان
 • تاثیرات اقتصادی و سیاسی صدور نفت و گاز ترکمنستان درمنطقه
 • نقض موافقتنامۀ تجارت و ترانزیت (اپتا ) توسط پاکستان
 • درتحریم اقتصادی پاکستان ملت باید بسیج شود
 • یکی از پژوهشگران ادبی و تاریخی کشور، جهان فانی را در کلیفورنیا وداع کرد
 • حملات نظامی سوال برانگیزعربستان سعودی در یمن
 • آزمون دیگر ذهنیت قومگرایی پارلمان و اشتباه سیاسی حکومت وحدت ملی
 • ساختن مرکز اسلامی در تپۀ مرنجان، افراطیگرايی فرقۀ وهابی را پیاده خواهد نمود
 • بررسی دشواریهای شاهراه ترانزیت از طریق باریکۀ واخان
 • فرقه وهابی به حیث مذهب رسمی سعودی در گذرگاه تاریخ
 • فرمانهای عملی یا فرمانهای شعاری داکتر اشرف غنی احمدزی
 • اسارت فرهنگی در تنگنای تعصب
 • تقلب گسترده در انتخاب ریاست جمهوری، الگوی خوبی برای انتخابات پارلمانی خواهد شد!
 • کابل بدون کانالریزاسیون در گودال کثافت انسانی فروخواهد رفت
 • پروژه بند داسو در پاکستان آب دریای کابل را بطور مجانی تصاحب خواهد کرد
 • شعارهای کاذب انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزی
 • آیا میتوان دین و سیاست را درکشورهای ا سلامی ازهم مجزا نمود؟
 • عملکرد احزاب در افغانستان تخته خیز قومی است
 • فرقۀ وهابی در کشور های عقب مانده، دست‏نِگر و بی سواد
 • کردار وپندار سیاسی مرکزجاسوسی پاکستان
 • خط مش سیاسی، اقتصادی و اداری حکومت کرزی به ناکامی گرایید
 • خانۀ ملت محل تجمع مفسدین و اشخاص بی‏ کفایت
 • ملا عمر "صاحب دم عیسی، عدل سلیمان، عصای موسی و امیرالمومنین مسلمین"
 • در انتصاب رئیس امنیت ملی نباید سلیقوی عمل شود
 • خبرنگاران رسانه ها بصیرت و بینش جامعه اند
 • چرا زبان پشتو در میان فارسی زبانان رشد نکرده است؟
 • چپاولگران و رهزنان فرهنگی
 • سکتاریسم قومی، زبانی و مذهبی مردود است
 • افشاگری روزنامه نیویارک تایمز در مورد اخذ مبالغ هنگفت دالر توسط دفتر ریاست جمهوری
 • نشر ارقام واهی توسط دایرهً المعارف افغانستان
 • شتربانان پرافتخار دیروز و قایق نشینان بی سرنوشت امروز
 • مصاحبه های آقای خلیل زاد سوء تفاهم های سیا سی را برطرف ساخت
 • کتاب «رها درباد» یک مأخذ و تحلیل با ارزش سیاسی است
 • موافقه نامه نافرجام ترانزیتی واقتصادی اپتا بین افغانستان و پاکستان
 • بازگشایی خط آهن در شمال و انکشاف جدید شاهراه ترانزیتی
 • کاندید رئیس جمهور آینده افغانستان وهمگرایی سیاسی با جامعه جهانی
 • آزادی بیان عهده دار مصالح همگانی کشور
 • بزرگترین مرکز فرقۀ وهابیزم در تپۀ مرنجان تعمیر میشود
 • تعدد احزاب تخته خیز سیاسی است نه اجماع ملی
 • ساربانان افغا ن در آسترالیا وسنگ صبور
 • تغیر نظام سیاسی، آب در هاون کوبیدن است
 • خود نمائی، فضل فروشی ومقام جویی اکادمی علوم
 • بررسی دشواری های راه ترانزیتی افغانستان باکشورهای همسایه
 • تشنجات سیاسی آینده جهان روی آّب است
 • تغیر در ساختار سیاسی وناتوانی در ارکان اداری
 • فروپاشی تدریجی سیاست ترانزیتی پاکستان
 • امنیت ملی انسجام روش های سیاسی وحفظ منافع ملی در کشور
 • فساد، افراطی گرایی و تحجرگرایی فرقۀ وهابی
 • قهرمان ملی افغان در پارلمان اروپا به پاکستان اخطار داد
 • ذخایر آبهای افغانستان مانند نفت یک ثروت ملی است
 • روش غیر دیپلوماتیک مجلس ایران در مقابل سناتوران افغانستان
 • روش ناسالم سیاسی و فروپاشی جامعه مدنی
 • مکثی در مورد گزارش وضع اقتصادی کشور در مجلس سنای افغانستا ن
 • مشکل نقد نویسی ما در کجاست
 • صدیقه جوان قربانی جنایت طالبان آشوبگر وخشونت طلب شد
 • کج اندیشان رژیم ایران
 • پس منظر ISI و نقش آن در کنترول امور سیاسی افغانستان
 • انکشاف سکتور زراعت وسیله نجات ازفقر, گرسنگی وبحران اقتصادی
 • انتخاب دوباره ی اعضای پارلمان کنونی، غیر قابل قبول برای ملت


 • داکتر سخی سیدکاغذ