• باید ریس جمهور افغانستان کی باشد؟
 • بعضی رسانه ها در افغانستان به مردم زهر زرق میکنند
 • بدخشان سوگوار
 • تو میتوانی، تو ای زن!
 • پیکرهای نیم جان جوانان که در جاده های کابل فراموش شده اند!
 • مردم افغانستان جز ما کسی دیگری را انتخاب کرده نمیتوانند!
 • زنان پکتیا حماسه آفریدند؟
 • مسئولین در بدخشان نماز جنازۀ زنده ها را هم ادا کردند!
 • تاخیر در اعلان نتیجۀ انتخابات بی احترامی به مردم افغانستان است
 • عرو سک های که در روز های مبارزات انتخاباتی رنگ آمیزی خواهند شد
 • دانشگاه بهتر است یا یونیورستی؟
 • دختران تخار در دام بازی های سیاسی مسموم میشوند
 • سونامی که در بدخشان جریان دارد نادیده نگیرید!
 • هزاران مشاور بیکار با معاشات هنگفت و کودکانیکه از سرما و گرسنگی در زیر خیمه ها جان میدهند
 • شکنجۀ سحرگل 15 ساله نماد ناتوانی نهاد های دفاع از حقوق زنان در افغانستان
 • آمارنشر شده دربارۀ فقر در افغانستان ناقص است
 • آنچه را که والی بدخشان نگفت!
 • امراض روانی یا فاجعه ی که خاموشانه جامعه افغانستان را تهدید میکند
 • فساد اداری با نصب تیلفون پیامگیر حل نمیشود
 • بن بست ها در پارلمان مردم را نسبت به نمایندگان بی باور میسازد
 • نشست های پی درپی و نتایج منفی با مصارف هنگفت بیجا


 • داکتر جلیله سلیمی