• گذشت، جوهر زندگیست
 • قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی، به بهانۀ انتحار و انفجار
 • پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار
 • فرآیند پیدایی جنبش طالبان افغان و تداوم استقرارحاکمیت سیاسی قبیله در چهره اسلام ستمگستر
 • رهایی از فروماندگی
 • اراده یقین درونی وعمل بیرونی
 • استقرارنظام پارلمانی در افغانستان همزیستی ملی، آزادی وامنیت را بوجود می آورد
 • مولفه های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان، به نظام پارلمانی
 • آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان
 • کی صاحب این سرزمین است، و کی مهاجم؟
 • به امید آزادی زن از گرو اندیشۀ مرد
 • نامه سرگشاده به دیوان کیفری بین‌المللی درمورد بازرسی اعمال سیاست حامد کرزی در دوران حاکمیتش
 • نامۀ سرگشاده به برخی از رهبران تاجیک در افغانستان
 • مشکل شناسنامۀ هویت در افغانستان
 • ساختار سیاسی شؤونیزم قبیله! دشمن امنیت، آزادی و همبستگی ملی است
 • مشکل انتخابات و تقلب را باید با فتنه گر آن راهگشایی کرد
 • حکومتی که دوبار از شکم تقلب معیوب زاده شد
 • به امید آزادی زن از گرو اندیشه مرد
 • هویت واجـبـتـر از اکـسیژن
 • نقش موازین اخلاقی در انسانی سازی جامعه
 • سزای قروت آب گرم - حکایتی از مثنوی معنوی
 • جاویدان باد خودفرمانی تاجیکان
 • پرچم و سرود ملی
 • نظام سیاسی پارلمانی
 • نقش اراده در مبارزات سیاسی
 • شناخت معاهده دیورند آغاز طلوع آفتاب صلح برفراز افغانستان و پاکستان
 • مبارزه قبیله گرایان علیه زبان فارسی درافغانستان
 • لوی جرگه، فرهنگ چادرنشینی
 • بابای صلح ملت برهان الدین ربانی
 • حاکمیت سیاسی وهویت ملی، صلح وامنیت در گروه شؤونیزم قبیله
 • تاریخچه پیدایی دولت اسرائیل
 • حامد کرزی از قیام برحق مردم مصر پند گیرد
 • راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان
 • طرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان به کشورهای اروپایی
 • اصول اعتقادی وجهان بینی دینی امام اعظم ابوحنیفه نعمان
 • فقدان یگانگی واژگان میان فارسی گویان


 • بصیر کامجو