• تاریخ افغانستان را سر از نو باید نوشت
 • ایران بزرگ، سرزمینی در گسترۀ سه میانرودان
 • دولت ها و توده های [باشنده] دشت های اروآسیا: «از عهد باستان تا کنون»
 • تاریخسازی ها، افسانه پردازی ها، یاوه سرایی ها و ژاژخایی ها در بارۀ «نیاکان کبیر» و پیشینۀ چندهزارسالۀ تاریخی کشورهای تورکی زبان درآسیای میانه و قفقاز
 • توران، از افسانه تا واقعیت
 • نگاهی به پیشینه تورکان باستان (تورکان آشینایی)، ظهور و برافتادن خاقانات کبیر تورک – بخشهای سوم و چهارم
 • نگاهی به پیشینه تورکان باستان (تورکان آشینایی)، ظهور و بر افتادن خاقانات کبیر تورک - بخشهای یکم و دوم
 • نگاهی به ریشه های تباری، تاریخ دیرین و باستانی مغول ها
 • خاوران، ایران و توران در سپیده دم تاریخ
 • هونوها (نیاکان هون ها) و یوئه جی ها (نیاکان کوشانیان)
 • یوئه جی ها (کوشانی ها، کانگیویی ها، سابری ها، کروات ها و...)
 • كتاب تذكر الانقلاب کاتب
 • چگونه دهلیز واخان ایجاد و به زور به افغانستان داده شد
 • نقش دولت «کیرپاند» در با هم آمیزی فرهنگ های آسیای میانه - بخش دوم
 • شاهنشاهی پنج صد ساله تاجیکی- ایرانی کیرپاند در مرزهای باختری چین
 • مبارزات مردم افغانستان در راه استقلال - جنگ اول افغان و انگلیس
 • عیاری از خراسان
 • نبرد افغانی استالین - متن کامل کتاب
 • دولت و اپوزیسیون در افغانستان - متن کامل کتاب


 • عزیز آریانفر