• تاریخچۀ مختصر افغانستان
 • چگونگی تغییر نام یک ولایت به نام یک کشور (توضیخ کوتاه پیرامون کاربرد واژۀ «افغانستان»)
 • اشتباه تاریخی (ابن بطوطه) و سوء استفادۀ سیاسی از آن!
 • قبایل گمشدۀ «اوزبک»
 • «ماموریت کابل» الکساندر بُرنس (١٨٣٨–١٨٣۶)
 • سفرنامۀ الکاندر بُرنس به بخارا - ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۳
 • «سفر به کابل و بخارا» سفرنامۀ ویلیام مورکرافت در سال ۱۸۲۴
 • تولد دوبارۀ هویت و اقتدار تاجیکان، چاپ دوم - متن کامل کتاب
 • گزارش عیسوی شدن شاه امان الله و بانوی او در ایتالیا
 • تولد دوبارۀ هویت و اقتدار تاجیکان - متن کامل کتاب
 • تاریخ حسین شاهی
 • منشاءِ افغان ها و پتان ها
 • کهن ترین اسناد در مورد اصل و نسب افغان ها
 • خط «مرزی» و «فرضی» دیورند!
 • آنچه در مورد «مرز دیورند» میتوان گفت
 • اثرات ناقلین پشتون بالای مالداری - کوچی گری در افغانستان شمالشرقی
 • انگلس در بارۀ «افغانستان»!
 • شکل گیری مرزها و ایجاد کشور افغانستان
 • سفرنامۀ جورج فورستر، از بنگال تا انگلستان
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی
 • خط دیورند: تاریخچه و مشکلات مرزی افغانستان - پاکستان
 • معاهدات و قراردادهای مربوط به افغانستان از شاه شجاع تا نادرشاه
 • کتیبۀ «رباط سلیمانی» در «حاجی خانۀ افغان» در کمۀ معظمه
 • درنگی بر افشای یک جعل تاریخی (روز استقلال و جشن استقلال)
 • سیر تاریخی واژه های افغان و افغانستان در نقشه های جغرافیایی
 • سیر تاریخی واژه ها!
 • ماموریت کابل – بخشهای هفتم و هشتم
 • ماموریت کابل – بخشهای پنجم و ششم
 • ماموریت کابل – بخش چهارم
 • ماموریت کابل – بخشهای دوم و سوم
 • ماموریت کابل - بخش یکم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل چهاردهم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل سیزدهم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل دوازدهم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل یازدهم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل دهم
 • زندگی نامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی – متن کامل کتاب
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل نهم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل هشتم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل هفتم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل ششم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل پنجم
 • قابل توجه علاقمندان تاریخ کشور
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م)، فصل چهارم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م) فصل سوم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م) فصل دوم
 • سفرنامۀ الکساندر برنز (۱۸۳۴م) فصل اول
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی - ١٠
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت در سال ١٨٢٤ ترسایی - ٩
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی - ٨
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی - ٧
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی - ٦
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی - ٥
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال 1824 ترسایی - ٤
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی – ٣
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی – ٢
 • سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال ١٨٢٤ ترسایی – ١
 • دو اثر از شادروان غبار: "افغانستان و نگاهی به تاریخ آن" و "احمد شاه بابا"
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی - ٥
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی - ٤
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی - ٣
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی - ٢
 • زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی - ١
 • نام های تاریخی و جغرافیای قدیمی سرزمین های ما در منابع پس از اسلام
 • نام های تاریخی و جغرافیای قدیمی سرزمین های آریانا، پارس، ایران و خراسان در منابع پیش از اسلام
 • چگونگی امضای معاهدۀ دیورند از زبان امیر عبدالرحمان خان
 • افغانستان در منابع تاریخی
 • افغانستان امروزی در نقشه های دیروزی
 • پاسخ مختصر به جناب مهندس شاه امیر فروغ
 • بحثی پیرامون نامهای تاریخی و جغرافیای قدیمی آریایی ها - بخش دوم
 • مقایسۀ برگهای از تاریخ درمورد جرگۀ احمدخان ابدالی و صابرشاه کابلی
 • بحثی پیرامون نامهای تاریخی وجغرافیای دیروزی آریانا، ایران، پارس و خراسان
 • چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ٢
 • چگونگی ایجاد کشوری بنام افغانستان - ١


 • دکـتـور لـعـل زاد