استاد واصف باختری

"به روز بيست و چهارم حوت سال 1321 خورشيدي در شهر مزارشريف تولد شده ام. مي شود گفت که از سنين بسيار بسيار خرد سالي حدودأ از چهارونيم و يا پنج ساله گي در اثر تلقين و ارشاد پدر و مواظبت هميشـه گيش به حفظ قرآن مجيد آغاز کردم. در هفت ساله گي به صنف سوم ليسهء باختر پذيرفته شدم. جز يک دورهء يک ساله  که در مکتب شاه دو شمشيرهء کابل که در آن وقت به نام مکتب نمره شش ياد مي شد درس خواندم، ديگر  تا صنف نهم در ليسهء باختر مزارشريف آموزش ديده ام.

به موازات تعليمات رسمي، در محضر پدر، در محضر مرحوم عبدالاحد رقيم، در محضر مرحوم استاد مولانا خال محمد خسته و يکي از استادان ديگر که خوشبختانه تا امروز زنده است ـ استاد مولانا صالح محمد فطرت ـ مبادي عربي و علوم اسلامي را هم منظمأ خوانده ام. درحدود دو سه سال ديگر در ليسهء حبيبيه کابل درس خوانده ام و سرانجام به سال 1341 خورشيدي از ليسهء باختر سند فراغت گرفته ام. در سال 1342 خورشيدي به فاکولتهء ادبيات شامل شدم. در سال 1345 از فاکولتهء ادبيات فارغ گرديدم. چند سال بعد هنگامي که در رياست تأليف و ترجمه وزارت معارف به حيث عضو مسلکي کار مي کردم، يعني به سال 1353 خورشيدي براي ادامه تحصيل به ايالات متحده امريکا رفتم و در شهر نيويارک از يونيورستي کولمبيا سند فوق ليسانس يا ماستري به دست آوردم." (روبرو با واصف باختری، گفگتوی پرتو نادری با استاد)

استاد در دههء ٧٠ خورشیدی، درآستانهء ورود طالبان به کابل، مجبور به ترک میهن گردیده به پاکستان رفتند و اکنون در کشور امریکا به سر میبرند.