ابلاغیه کانون فرهنگی افغانستان مقیم بلغارستان دربارهء سرود ملی

بازگشت برویۀ نخست

فـرسـتـنـده: داکـتـر رازق رویـیـن

ما وابسته گان  کانون فرهنگی افغانستان علیه روند ساختمانیابی به اصطلاح ( سرود ملی ) کنونی چه  در هیأت شعر وچه در هیأت کمپوز آن ، که درین اواخردرآلمان توسط مزد بگیران وابسته به قبیله گرایان ، آماده شده و اعلام گردیده است ،  جدی ترین اعتراضها و انزجارهای خود را ابرازمی داریم .

  این عمل برخلاف تمام موازین ملی و بین المللی  وبه منظور عملی کردن اهداف فاشیستی مشتی بیروکرات افغان ملتی  که به دور آقای کرزی حلقه بسته اند ، طرح و عملی گردیده است . این را سرود ملی نه بلکه  خمود ملی می دانیم .

  در شرایطی که دم از حقوق و برابری ملتهای باشنده کشور و وفاق ملی زده می شود  در عمل  ،  بر عکس آن عمل می گردد   . شعری بی محتوا وجدا از زبان اکثریت مردم کشور و کمپوزی که بیشتر به صدای ماتم ملی شباهت دارد  تا  به غرش پر صلابت کمپوزحماسی  ملتهایی  که در طول سده های بسیار دوشادوش یکدیگر ، قربانی داده اند و آنهمه فرهنگ بزرگ آفرینشی  آفریده اند .

   ملت آگاه است که با جعل و نیرنگ ، یک زبانه بودن سرود ملی را در قانون اساسی کشور گنحانده اند تا برای ایجاد نفاق در میان ملت و بهره برداری سیاسی ازان سود ببرند . پذیرش و تعدیل مواد آن نیز از صلاحیتهای پارلمان است .   

   ما با اتکا به  وجدانهای بیدارنمایندگان دلسوزملت افغنستان در پارلمان کشور و با اتکا به درک وبینش واقعبینانه روشنفکران کشور، شاعران و نویسنده گان و موسیقی دانان گرانقدر ، از آنان می خواهیم  با ابراز مخالفت جدی در برابر این تحمیل جابرانه  ضد ملی و ضد دموکراتیک ، بیایستند و آنرا  دوباره  به  مراجع  فرمایش دهنده  آن  برگردانند و این مایه شرمساری  را از سر راه  سرود واقعی  ملی  که با ارده آزاد نماینده گان ملت بر گزیده شده باشد ، دور سازند ؛ تا بدین وسیله زمینه تفاهم و نزدیکی میان ملل و اقوام برادر سراسر کشور را در عمل ، فراهم آرند .

زنده باد سرود آزادی  ملتهای آزاده  کشور ما ، افغانستان .

( ازسوی هیأت رهبری  کانون فرهنگی  افغانستان مقیم بلغارستان )