جرگۀ مشورتی صلح استعفای اتمر وامرالله صالح بازگشت برویۀ نخست

سرانجام بعداز بگو مگو ها وتلاش های پیگیر جمهوری اسلامی افغانستان جرگهء صلح در کابل تدویر یافت.به گفتهء مسوولین امور این جرگه،تدارک آن مدت دوسال را دربر گرفت سرانجام به تاریخ 12 جوزا سال1389 کار خویش را آغازنمود بعداز لحظۀ ءاز آغاز جلسه در جوارخیمۀ لویه جرگه صدای شلیک گلوله ها وفیر راکت های دشمنان صلح و تروریست ها به گوش رسید, وطالبان به این عمل خویش این حرکت صلح جویانه را با آتش وخون جواب دادند تا اینکه جرگه مشورتی صلح بعداز سه ویا چهار ساعت تااخیر دوباره کار خویش را آغاز نمود .القاعده وطالبان پلان های وسیع تخریبی را تدارک دیده بودند قوای امنیتی کشور با وصف تمام نارسایی ها قسمت اعظم نقشه های تروریستی را خنثی نموده تنها دریک مورد در کشف وپیگیرآن با ضعف وعطالت مواجه گشته بودند ولی باآغاز حمله تروریست ها, قوای امنیتی با جدیت ودرایت در جوار خیمه لویه جرگه  اقدام نموده یکتن تروریست هارا توقیف ودوتن دیگر را نابود ساختند.

 

جای هیچگونه تردید وجود ندارد ریاست عمومی امنیت دولتی وزارت داخله ووزارت دفاع به شکل کل قوای مسلح کشور بحیث نهادهای" نو پا" به مقابلهء نقشه ها وپلان های تخریبی سازمان استخباراتی پاکستان در این مرحلهء بحران وکشمکش های داخلی آسیب پذیر خواهند بود, ودشمن با نفوذ با این نهاد ها میتواند پرابلم ها ودشواری های زیاد را در عرصهء امنیتی ایجاد نماید, از این سبب جای شگفتی نخواهد بود که با تدارک جلسات ونشست های دولتی, استخبارات های خارجی وباالاخص سازمان استخبارات پاکستان در صدد تخریب ونابودی هر عمل نیک با پندارهای مثبت آن خواهند بود,به طور مثال قبل از برگزاری جرگه مشورتی صلح وقایع تاءسف باروتاءثرانگیزدرولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به وقوع پیوست, که تمام مسولین کشوری وامنیتی درراستای محو و ازبین بردن این بحران دست به کارشدند.کوچی های مسلح با حمله به بهسودسیاست زمین سوخته طالبانی را به نمایش گذاشتند;معاون دوم ریس جمهورآقای خلیلی اعتراض گونه به بهسود رفت او با تمام وکلا مردم هزاره و اهل تشیع کشور به اعتصاب و تحسن مبادرت ورزیده, و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان که ازموتلفین دولت بود جرگه صلح را تحریم نمود,واعلام داشت همان گونه که ازدولت در انتخابات دفاع نموده میتواند که با ان مخالفت علنی نماید و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که در انتخابات ازدولت آقای کرزی دفاع نموده بود نیز در صف مخالفین جرگه قرارگرفت و اعلامیه شدید الحن رهبری ان نمایانگراعتراض کلی به عدم جابه جای کدر های ان حزب دردولت بود,جای هیچگونه تردید نیست این اِیتلاف نسبت نا همگون بودن نظریات و برداشت های متفاوت نمیتوانست دوام بیاورد.اشتراک استاد برهان الدین ربانی در جلسه مشورتی صلح سردرگمی عجیبی درجبهه ملی به وجود اورد اعتراضات و انتقادات اقای بهزاد آقای رحمن اوغلی وکلای مردم هرات وفاریاب از عملکرد استاد نمایانگر اختلاف عمیقی درداخل جبهه بود,درجریان جلسه استاد برهان الدین ربانی با مهارت تمام جلسات مختلف جرگه را رهبری نموده خواست ها و برداشت های زیادی را درقطعنامه جرگه مشورتی صلح گنجانید.بعد از ختم جلسه مشورتی صلح لحن  آقای سنچارکی سخنگوی جبهه در خصوص استاد ربانی با ملایمت همراه بود,استاد ربانی که ریاست جلسه را به دوش داشت با مهارت تمام جلسه را گرداننده گی نموده خواست ها و تمنیات دولت درخصوص گفتگو با مخالفین بیدون قید وشرط بود, شروطی به ان اضافه نمود.که ان عبارت از قبول قانون اساسی پیش شرط مذاکرات با مخالفین قرار داده شد.جای هیچگونه تردید وجود ندارد که امریکا و جامعه جهانی هم در همین موضع قرار داشته و حمایت مشروط ازاین جرگه به عمل اوردند.

 

حمله طالبان به جرگه مشورتی صلح استعفا امرالله صالح ریس عمومی امنیت دولتی و آقای اتمر وزیر داخله را به همراه داشت, نام ریس عمومی امنیت دولتی آقای امرالله صالح وبرخورد قاطع و جدی وی درمقابل طالبان وتمام عناصر تروریست ورد زبان تمام حلقات سیاسی واجتماعی کشوربود, او با اظهارنظرهای خود با پرابلم و دشواری های که فرا راه جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشت متهورانه سخن گفته او با جدیت و اشکارصدای اعتراض خویش را به گوش شنوا مردم افغانستان رسانیده بود.او پیشنهادات وطرح های سازنده درزمینه ارایه میداشت این صدا دلسوزانه ودرضمن پرخاش گرانه او بودکه ریاست عمومی امنیت ملی را برای اولین بار درتاریخ دولتمداری افغانستان به حیث یک نهاد قابل اعتماد ,درذهنیت های کلیه اقشار وطبقات اجتماعی تداعی نمود, این ریاست ازوجهه بالای نزدمردم برخورداربود ولی آقای اتمر راه درازی جهت اصلاح وریفورم پولیس ملی کشور درپیشرو داشت که به اسانی نمیتوانست که به این پرابلم ها ودشواری ها فایق آید, برازند گی آقای امرالله صالح در ان نهفته است که او با جدیت و درایت تمام بحران و جنگ داخلی موجود را زاده مداخلات یک کشور همسایه یعنی پاکستان میدانست, و از ابراز عقیده در این راستا هیچ واهمه نداشت استعفا آقای امرالله صالح پیروزی برای I s I پاکستان و نوع عقب گرد نیرو های ملی و میهنی میباشد.عبدالحی نزهت
٢٤ جوزا (خرداد) ١٣٨٩
  
  
Copyright © 2005-2010 www.khorasanzameen.net